All
Algebra and Logic
Analysis, Geometry and Topology
Associate Members
Differential Equations and Mathematical Physics
Education in Mathematics and Informatics
Honorable Members
Information Modeling (Temporary Unit)
Mathematical Foundations of Informatics
Mathematical Linguistics
Mathematical Modeling and Numerical Analysis
Operations Research, Probability and Statistics
Professor Emeritus
Software Engineering and Information Systems

Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член
359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член

Динамични системи, Mатематическо моделиране и приложения, Kомпютърно ориентиран числен анализ.

359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Андонов, Велин

асистент
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...
Андонов, Велин

асистент

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...

Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член
359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член

Числени методи, Tеория на апроксимациите, Oбработка на данни.

359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468

Апостолов, Вестислав

доцент, д-р
359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Апостолов, Вестислав

доцент, д-р

Комплексна диференциална геометрия, алгебрична геометрия, анализ върху многообразия.

359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Бажлеков, Иван

доцент, д-р, секретар на секцията
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Бажлеков, Иван

доцент, д-р, секретар на секцията

Математическо моделиране и компютърно симулиране на многофазни течения с топломасопренос и биопроцеси.

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457

Бажлекова, Емилия

доцент, д-р
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Бажлекова, Емилия

доцент, д-р

Дробно смятане, Дробни диференциални и интегрални уравнения: операторно-теоретичен подход, качествени свойства на решенията. Конволюционно смятане, Дюамелови представяния за нелокални гранични задачи.

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457

Банчев, Бойко

доцент, д-р
+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
Банчев, Бойко

доцент, д-р

Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.

+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371

Баров, Стою

асистент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Баров, Стою

асистент, д-р

Безкрайномерна топология, Геометрична Томография/Топология, Геометрия на Банахови пространства, Изпъкналост, Топологични векторни пространства, Селекции на многозначни изображения.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Борисов, Милен

главен асистент, д-р
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Борисов, Милен

главен асистент, д-р

Математическо моделиране на биологични процеси, Бифуркационен анализ на динамични системи, Компютърни симулации на биологични модели

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Брънзов, Тодор

асистент, д-р
+ 359 2 979 2879
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270
Брънзов, Тодор

асистент, д-р

Съветващи софтуерни системи, Софтуерни системи за споделена работа, Моделиране и оптимизиране на бизнес процеси, Виртуални общности.

+ 359 2 979 2879
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270

Врагов, Георги

асистент
+359 32 625008
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139
Врагов, Георги

асистент

Уеб базирани бази данни, уеб-базирани услуги, приложения с PHP/MySQL, цифрови библиотеки, технологии и социални проблеми.

+359 32 625008
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139

Вучева, Веселина

изследовател, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Вучева, Веселина

изследовател, д-р

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член

Разпознаване на образи и класификация, Машинно обучение, Откриване на знания, Компютърно зрение, Невронни мрежи, Компютерна сигурност, Медицинска информатика

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519

Гатева-Иванова, Татяна

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Гатева-Иванова, Татяна

професор, д-р, асоцииран член

Некомутативна алгебра и приложения за квантови групи, некомутативна геометрия, символни изчисления

+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558

Георгиев, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Георгиев, Иван

доцент, д-р

Числено решаване на частни диференциални уравнения, Kрайни елементи, Mногонивови методи.

+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474

Георгиева, Ирина

доцент, д-р
+359 2 979 3865
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458
Георгиева, Ирина

доцент, д-р

Числени методи; Теория на апроксимациите; Сплайн-функции; Интерполиране и апроксимиране чрез данни от тип Радонови проекции; Апроксимиране на хармонични функции чрез Радонови проекции; Апроксимации с нисък ранг.

+359 2 979 3865
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458

Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член
+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72
Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член

Теория на солитоните и техните взаимодействия.

+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72

Гойнов, Максим

математик, д-р
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Гойнов, Максим

математик, д-р

Цифрови библиотеки и услуги (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания).

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271

Горанко, Валентин

професор, д-р, асоцииран член
+46 8 16 79 84
Университет на Стокхолм, Швеция
Горанко, Валентин

професор, д-р, асоцииран член

Логика в информатиката, изкуствен интелект, многоагентни системи.

+46 8 16 79 84
Университет на Стокхолм, Швеция

Давидов, Йохан

професор, дмн
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Давидов, Йохан

професор, дмн

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Держански, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 2867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 363
Держански, Иван

доцент, д-р

Теоретична и съпоставителна лингвистика, типология, семантика, оценъчна морфология, аспектология, писмени системи, количествени методи в лингвистиката, компютърна морфология, компютърна лексикография, методика на лингвистиката.

+359 2 979 2867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 363

Димитрова, Людмила

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 324
Димитрова, Людмила

професор, д-р, асоцииран член

Математическа, компютърна, съпоставителна и корпусна лингвистика, представяне и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, изкуствен интелект, дискретна математика. Основни резултати, включващи проектиране и разработка на дигитални езикови ресурси и програмни средства за обработка български език: TEI-съвместими лексически

+359 2 979 2833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 324

Димитрова, Нели

професор, д-р
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Димитрова, Нели

професор, д-р

Динамични системи, Приложения в математическото моделиране на биопроцеси, Компютърно-ориентиран числен анализ.

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572

Димов, Александър

доцент, д-р
+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
Димов, Александър

доцент, д-р

+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375

Димова, Милена

доцент, д-р
+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470
Димова, Милена

доцент, д-р

Числени методи за нелинейни частни диференциални уравнения – метод на крайните елементи и метод на крайните разлики, алгоритми и научен софтуер, Числен анализ на нелинейнии спектрални задачи в областта на хидродинамиката, квантовата механика, нелинейните топлинни структури, Числено изследване на многомерни

+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470

Димовски, Иван

член-кореспондент, професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307
Димовски, Иван

член-кореспондент, професор, дмн, почетен член на ИМИ

+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307

Дончев, Асен

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Дончев, Асен

професор, дмн, асоцииран член

Приложен анализ, оптимизация, теория на управлението, диференциални уравнения, числени методи.

+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406

Драганов, Борислав

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Драганов, Борислав

доцент, д-р

Работя главно в областта на теория на апроксимациите. През последните години предимно се занимавам с установяването на точна и приложима характеризация на скоростта на приближение на различни линейни или нелинейни апроксимационни процеси включително най-добри приближения (с тегло) посредством алгебрични или

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Ескенази, Аврам

професор емеритус, д-р, почетен член на ИМИ
+359 2 979 2873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
Ескенази, Аврам

професор емеритус, д-р, почетен член на ИМИ

Качество на софтуера, гъвкави методологии, обучение по информатика.

+359 2 979 2873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361

Зикатанов, Людмил

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 6794
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Зикатанов, Людмил

професор, д-р, асоцииран член

Числен анализ и приложения

+359 2 979 6794
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474

Златева, Пламена

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Златева, Пламена

доцент, д-р

Математическото моделиране и анализ на биопроцеси; математически приложения в управлението на нелинейни системи, икономиката, оценката на риска и др. Математическа биология, моделиране на инфекциозни и хронични заболявания, популационна динамика.

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Златков, Любомир

математик
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 308
Златков, Любомир

математик

Компютърна лингвистика, (статистически) машинен превод, обработка на естествен език, компютърна морфология, езикови ресурси и представяне и обработка на знания, машинно самообучение, методика на лингвистиката.

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 308

Иванов, Камен

професор, дмн, ръководител на секция
+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414
Иванов, Камен

професор, дмн, ръководител на секция

Математическата ми дейност е основно свързана с теория на апроксимациите. Други области, към които проявявам интерес, са различни части от анализа, аналитичната теория на числата, числените методи и математическото моделиране. Освен това се интересувам от теория и приложение на избирателните

+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414

Иванов, Любомир

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Иванов, Любомир

доцент, д-р, асоцииран член

Аксиоматична теория на рекурсията, латинска транслитерация на кирилски азбуки и фонетичен английски правопис, антарктическа топонимика, топографски и географски проучвания и картография, външна политика и сигурност, европейска и атлантическа интеграция, право на самоопределение, малцинствени права и имиграционна политика.

+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509

Иванов, Стефан

член-кореспондент, професор, дмн
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Иванов, Стефан

член-кореспондент, професор, дмн

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Иванов,Тихомир

асистент, докторант
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Иванов,Тихомир

асистент, докторант

Математическо моделиране на биопроцеси, Динамични системи и приложения, Числен анализ, Нелинейни системи частни диференциални уравнения от тип реакция-дифузия

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Иванова, Красимира

доцент, д-р, ръководител на секцията
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Иванова, Красимира

доцент, д-р, ръководител на секцията

Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, човеко-машинно взаимодействие в приложни области като цифровизация на културното наследство, анализ на икономически процеси, управление на риска от бедствия и аварии, образование.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321

Иванова, Красимира Б.

доцент, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Иванова, Красимира Б.

доцент, д-р

Бизнес информатика, управляващи информационни системи, многомерни бази данни, софтуерно инженерство, обучение по бизнес информатика и компютърни науки, обща теория на информацията.

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Икономов, Николай

асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Икономов, Николай

асистент, д-р, секретар на секция

Реализиране на алгоритми за изчисляване на апроксимации на Паде и техните обобщения, като софтуерно приложение.

+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327

Илиев, Александър

доцент, д-р
+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Илиев, Александър

доцент, д-р

Цифрова обработка и анализ на аудио сигнали, Машинно обучение, Кодиране на данни в цифров звук или говор, Акустика, Психоакустика, Архитектурна акустика и анализ

+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328

Илиев, Антон

професор, д-р
+359 32 261 759
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139
Илиев, Антон

професор, д-р

Информационни системи, информационно моделиране, разпределени приложения, числени методи.

+359 32 261 759
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139

Илиев, Атанас

професор, асоцииран член
+82 880 4445
Сеулски национален университет, Корея
Илиев, Атанас

професор, асоцииран член

Алгебрическа геометрия

+82 880 4445
Сеулски национален университет, Корея

Илиев, Валентин

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2817
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 568
Илиев, Валентин

професор, дмн, асоцииран член

Алгебрична геометрия: теория на повърхнините, Алгебра: асоциативни алгебри, теория на представянията на крайни групи, представяния на групата на Артин на плитките, Комбинаторика: преброителни проблеми. Математическа химия: изомерия в органичната химия, Математическа икономика: множества от предпочитания, функции на полезност.

+359 2 979 2817
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 568

Илиев, Илия Д.

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Илиев, Илия Д.

професор, д-р, асоцииран член

Диференциални уравнения, динамични системи, математическа физика.

+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467

Илиев, Олег

доцент, д-р
+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Илиев, Олег

доцент, д-р

Числено симулиране на еднофазни и многофазни течения в несвиваеми течности (със собствен и комерсиални програмни пакети), Mатематическо моделиране и числено симулиране на течения в порести среди, Mатематическо моделиране и числено симулиране на втвърдяване на метали и сплави, Числено симулиране на

+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459

Илиева-Литова, Невена

професор, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Илиева-Литова, Невена

професор, д-р

Научни интереси / експертиза:
• Теоретична и математична физика; квантова теория на полето; теоретико-полеви методи във физиката на кондензираната материя;
• Алгоритми за моделиране и анализ на многочастични системи;
• Математична биология: биокомпютинг; моделиране на биомолекулни процеси; имуноинформатика; моделиране на

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Калоянова, Калинка

професор, д-р
+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
Калоянова, Калинка

професор, д-р

Бази от данни, Информационни системи, ИТ услуги.

+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375

Кацарков, Людмил

професор, д-р
+359 2 979 3866
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Кацарков, Людмил

професор, д-р

Диференциална, алгебрична и симплектична геометрия; топология и математическа физика.

+359 2 979 3866
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419

Кендеров, Петър

Академик, професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229
Кендеров, Петър

Академик, професор, дмн, асоцииран член

Обща топология (многозначни изображения), Функционален анализ

+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229

Кирякова, Виржиния

професор, дмн
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Кирякова, Виржиния

професор, дмн

Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309

Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секцията
+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секцията

Информационно моделиране, OLAP, големи данни, невронни мрежи.

+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Ковачева, Ралица

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 314
Ковачева, Ралица

професор, дмн, асоцииран член

Апроксимации с рационални функции в комплексната равнина: апроксимации на Паде, ортогонални полиноми, скорост на апроксимиране, комплексен анализ: теория на потенциала, числен анализ, математическо моделиране.

+359 2 979 3815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 314

Кольковска, Наталия

професор, д-р
+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Кольковска, Наталия

професор, д-р

Научните ми интереси са в областта на числените методи за решаване на диференциални и интегрални уравнения, по-специално - метод и на крайните разлики, крайните елементи, граничните елементи, както и прилагането им към математическите модели на физически и индустриални процеси.

+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462

Кръстанов, Михаил

професор, дмн
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 530
Кръстанов, Михаил

професор, дмн

Приложение на геометрични методи в теорията на управлението, Математически приложения в биологическите науки, икономиката и др.

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 530

Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466
Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член

Числени методи, теория на апроксимациите.

+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466

Лучев, Детелин

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Лучев, Детелин

доцент, д-р, секретар на секция

Цифровизация, семантичен уеб, етнология, фолклор, културна антропология, общности и идентичности, етно-статистика , музеи и архиви, цифрови библиотеки.

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271

Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член
Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член

Манева, Нели

професор, д-р
+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Манева, Нели

професор, д-р

Софтуерни технологии, Осигуряване на качеството, Сравнителен анализ, Модели в софтуерното производство, Управление на проекти.

+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369

Маринов, Марин

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524
Маринов, Марин

професор, д-р, асоцииран член

уравнения на математическата физика, нелинейни диференциални уравнения, математическа икономика.

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524

Марков, Красимир

доцент, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Марков, Красимир

доцент, д-р

Бизнес информатика, управляващи информационни системи, многомерни бази данни, софтуерно инженерство, обучение по бизнес информатика и компютърни науки, обща теория на информацията.

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Марков, Светослав

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529
Марков, Светослав

професор, дмн, асоцииран член

Интервален анализ, Числени методи с верификация, Алгебрични свойства на интервали, грешки, изпъкнали тела, стохастични числа и др. под., Хаусдорфови приближения, Математическо моделиране в биологията, ензимна кинетика, микробен растеж, синаптично предаване, СТО.

+359 2 979 2876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529

Милушева, Величка

професор, д-р, научен секретар на ИМИ
+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Милушева, Величка

професор, д-р, научен секретар на ИМИ

Диференциална геометрия на Риманови многообразия, диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнин в Евклидови пространства и пространства на Минковски, локална теория на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства с неутрална метрика.

+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567

Митов, Илия

асистент, д-р
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Митов, Илия

асистент, д-р

Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, ERP-системи, софтуерен и уеб дизайн, прилагани при анализ и управление на икономически и природни процеси.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321

Мутафчиев, Любен

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409
Мутафчиев, Любен

професор, дмн, асоцииран член

Случайни комбинаторни структури, асимптотични преброявания, гранични теореми.

+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409

Мушкаров, Олег

член-кореспондент, професор, дмн
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Мушкаров, Олег

член-кореспондент, професор, дмн

Многомерен комплексен анализ, анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия, комплексна диференциална геометрия, туисторна теория.

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, ръководител на секция
+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306
Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, ръководител на секция

Многомерен комплексен анализ.

+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306

Николова-Попова, Даниела

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Николова-Попова, Даниела

доцент, д-р, асоцииран член

Алгебра.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564

Нишева, Мария

професор, д-р
+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
Нишева, Мария

професор, д-р

Функционално програмиране, Системи за компютърна алгебра, Системи, основани на знания, Извличане на информация, Семантични технологии.

+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506

Ноев, Николай

главен асистент, д-р
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Ноев, Николай

главен асистент, д-р

Семантичен уеб, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, програмиране, бази данни, цифровизация, цифрова графика

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Овадиев, Анри

програмист
+359 2 979 3821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273
Овадиев, Анри

програмист

Релационни системи за управление на бази от данни:проектиране, архитектура, SQL, управление на транзакции, механизми за едновременно изпълнение на транзакции, еталонни тестове за сравнение на СУБД, оптимизатори.

+359 2 979 3821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273

Павлов, Радослав

професор, д-р
+359 2 979 3831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 276
Павлов, Радослав

професор, д-р

Математическа лингвистика и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, технологии на информационното общество, технологии за управление на знания, семантични уеб услуги, обработка на семантична информация, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, алгоритми, теория на изчислителните

+359 2 979 3831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 276

Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн

Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309

Панева-Маринова, Десислава

доцент, д-р, ръководител на секцията
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Панева-Маринова, Десислава

доцент, д-р, ръководител на секцията

Мултимедийни цифрови библиотеки, услуги за мултимедийни цифрови библиотеки (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания), персонализиран и адаптивен достъп, електронно обучение, мултимедийни и езикови технологии, технологии за

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271

Панчева, Елисавета

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Панчева, Елисавета

професор, дмн, асоцииран член

Теория на екстремалните стойности, случайни процеси, гранични теореми, теория на застрахователния риск, финансова математика.

+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417

Периклиев, Владимир

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 367
Периклиев, Владимир

професор, д-р, асоцииран член

Лингвистика, компютърна лингвистика и изкуствен интелект, с акцент върху реализацията и прилагането на компютърни средства към различни проблеми от типологията, историческата граматика и др. Основни резултати, включващи първата монография по машинно откритие в лингвистиката, първата програма, генерираща статия (на английски)

+359 2 979 2877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 367

Петков, Веселин

професор, дмн, асоцииран член, почетен член на ИМИ
+359-2-979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
Петков, Веселин

професор, дмн, асоцииран член, почетен член на ИМИ

Частни диференциални уравнения, Микролокален анализ, Спектрална теория, Теория на разсейване, Динамични системи.

+359-2-979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8

Петров, Петър

асистент, д-р
+359 2 979 3812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 326
Петров, Петър

асистент, д-р

Работя в областта на пространства от дъги и джетове, мотивно интегриране и приложенията им в теория на особеностите, като проблема на Наш. Също така, в топологията на допълнения на алгебрични множества, в частност, върху обобщения на теоремата на Зариски -

+359 2 979 3812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 326

Попвасилев, Страшимир

асистент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Попвасилев, Страшимир

асистент, д-р

Обща и теоретико-множествена топология, монотонни свойства дефинирани чрез покрития, обобщения на паракомпактност, комбинаторна геометрия, теория на континуумите, реален и комплексен анализ.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Попиванов, Петър

Академик, професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359 2 979 3877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 463
Попиванов, Петър

Академик, професор, дмн, почетен член на ИМИ

Основните научни интереси и публикации на акад. Попиванов са в областта на частните диференциални уравнения – линеен и нелинеен микролокален анализ, неелиптични гранични задачи, глобална разрешимост и хипоелиптичност, разпространение на особеностите на нелинейни нестрого хиперболични уравнения и системи и приложения

+359 2 979 3877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 463

Попов, Георги

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Попов, Георги

професор, дмн, асоцииран член

Спектрална теория, теория на разсейване, динамични системи.

+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Попова, Евгения

професор, д-р
+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226
Попова, Евгения

професор, д-р

Числени и алгебрични методи за задачи с неточни (интервални) данни, Линейни алгебрични системи съдържащи (не)линейни зависимости между интервални параметри: методи, софтуерни средства, приложения, Алгебрични разширения (http://www.math.bas.bg/~epopova/directed.html) на пространството от класически интервали, Софтуерни средства за задачи с интервални данни и/или комютърно

+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226

Порязов, Стоян

доцент, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Порязов, Стоян

доцент, д-р

Моделиране и изучаване на трафика (натоварването) на телекомуникационни и компютърни системи, с цел подпомагане на тяхното проектиране, управление и еволюция, развитие на методите и средствата на информационното моделиране и неговото приложение, както за изследване на системите работещи с информация, така

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518

Радев, Румен

доцент, д-р, секретар на секцията
+359 2 979 2864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180
Радев, Румен

доцент, д-р, секретар на секцията

Бази данни, Миграция на софтуер, Потребителски интерфейси, Оценка на качеството на софтуер.

+359 2 979 2864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180

Радев, Славян

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 225
Радев, Славян

доцент, д-р, асоцииран член

Математическа логика, математическа лингвистика, извличане на знания и данни, мултиагенти системи , аргументационни системи, теория на класовете и множествата, дискретна математика, изкуствен интелект, системи за тестове и гласуване, модални логики, пазари, етнографията, езиците за програмиране, информатика, научни основи на информатиката,

+359 2 979 3833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 225

Райков, Георги

професор, дмн
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Райков, Георги

професор, дмн

Асимптотичен анализ на собствени стойности и резонанси на квантови хамилтониани, Теория на функцията на спектрално отместване за оператори на Шрьодингер, Паули и Дирак, Спектрална теория на частни диференциални оператори със случайни коефициенти, Спектрални методи на идеалната магнитохидродинамика.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Рангачев, Антони

математик, д-р
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Рангачев, Антони

математик, д-р

Алгебрична геометрия и комутативна алгебра и връзките им с теория на деформациите и теория на особеностите.

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Рангелов, Цвятко

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 526
Рангелов, Цвятко

професор, дмн, асоцииран член

Частни диференциални уравнения и приложения: разрешимост и хипоелиптичност за псевдодиференциални уравнения с кратни характеристики, теория на разсейване за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница, нелинейни израждащи се параболични уравнения, метод на граничните интегрални уравнения за системи

+359 2 979 2845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 526

Рангочев, Константин

доцент, д-р
+359 2 979 3883
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 376
Рангочев, Константин

доцент, д-р

Етнологии, фолклор, културна антропология, лингвистика, математическа лингвистика, цифрови библиотеки.

+359 2 979 3883
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 376

Рашков, Петър

доцент, д-р
+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Рашков, Петър

доцент, д-р

Mатематическо моделиране на процеси в биологията и онкологията, динамични системи и приложения, числен анализ на ОДУ и ЧДУ, хармоничен анализ.

+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459

Русев, Петър

професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359 2 979 3803
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 311
Русев, Петър

професор, дмн, почетен член на ИМИ

+359 2 979 3803
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 311

Саранова, Емилия

доцент, д-р
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Саранова, Емилия

доцент, д-р

Математическо и информационно моделиране в телекомуникациите, теория на масовото обслужване, дискретна математика, приложение на компютърната алгебра за научни иследвания.

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519

Сендова, Евгения

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 365
Сендова, Евгения

доцент, д-р, асоцииран член

Методологична поддръжка на проекти за внедряване на изследователския подход в началното и средното училище, разработване на компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, методологични проблеми на използване на дигиталните технологии в образованието по математика, естествени езици,

+359 2 979 2872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 365

Симеонов, Георги

асистент
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
Симеонов, Георги

асистент

Дискретна математика, eзици за програмиране, паралелни и разпределени изчисления, изчислителни облаци, извличане и агрегиране на информация.

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317

Сирук, Олена

асистент, д-р
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 320
Сирук, Олена

асистент, д-р

Компютърна лексикография, корпусна лингвистика, съпоставително езикознание (особ. сравнителни изследвания на славянските езици), украинистика, традиционна и компютърна диалектология, семантични мрежи, формално моделиране на семантични явления, бази данни и квантитативни методи в лингвистиката, разработване на системи за електронно обучение, yеб-дизайн и компютърна

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 320

Сотирова-Вълкова, Калина

асистент, д-р
+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
Сотирова-Вълкова, Калина

асистент, д-р

Образователни компютърни игри (Playbour, Digital Storytelling, Play Ethic), цифровизация на културно и историческо наследство, онтологично представяне на знания, WEB 2.0, WEB 3.0, компютърна графика и обработка на изображения.

+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506

Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 527
Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член

Компютърна алгебра (алгоритми, системи и приложения), представяне и използване на знания, информационно моделиране.

+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 527

Станчев, Петър

професор, дмн
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 330
Станчев, Петър

професор, дмн

1) Изображения и видео: MPEG-21, MPEG-7, MPEG-4, SIFT, 2) Компютърна графика: Open GL, Теория на цветовете, Java 2D и 3D, Maya, 3ds MAX, 3) Медицински изображения: анализ на изображения от магнитен резонанс, сегментиране, 3D реконструкция, функционални MRI, 4) Проектиране на

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 330

Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член

Вероятност и стохастични процеси, вероятностни разпределения, характеризации, проблем за моментите, стохастични диференциални уравнения, контрапримери в теория на вероятностите, вероятност в други области на математиката

+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Стоянова, Даниела

технически сътрудник
+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Стоянова, Даниела

технически сътрудник

+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456

Събева, Невена

асистент, секретар на секция
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Събева, Невена

асистент, секретар на секция

Методика на обучението по математика, геометрия, технологично-подпомогнато обучение.

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519

Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член
+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 261
Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член

Методика на математиката, приложения на математиката и информатиката в хуманитарните науки, информационно моделиране, диференциални уравнения, геометрия.

+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 261

Терзиян, Степан

професор, дмн
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Терзиян, Степан

професор, дмн

Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Частни и обикновени диференциални уравнения, Диференчни уравнения, Дробно смятане и диференциални уравнения от дробен ред.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309

Тодоров, Венелин

асистент
+359 2 979 2828
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Тодоров, Венелин

асистент

Разработване на числени методи за математическо и информатично моделиране и приложения. Монте Карло и квази-Монте Карло методи за многомерни интеграли, интегрални уравнения и линейни системи. Стохастичните методи за анализ на чувствителност на големи математически модели. Числени методи, базирани на точкови

+359 2 979 2828
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Тодоров, Тодор

математик, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Тодоров, Тодор

математик, д-р

Теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, еквидистантни кодове, защита на данни - стеганография, воден знак, бази данни, анализ на данни, семантична мрежа, онтологии, методи за запазване и представяне на културно-историческото наследство, цифровизация на данни, виртуални музеи.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Томанов, Георги

доцент, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Томанов, Георги

доцент, дмн, асоцииран член

Алгебра

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476

Троянски, Станимир

Академик, асоцииран член
+359 2 979 2815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 574
Троянски, Станимир

Академик, асоцииран член

Геометрията на Банаховите пространства и свързаните с тях аспекти на теория на апроксимациите, топологията, теория на вероятностите, дескритивната теория на множествата и функциите.

+359 2 979 2815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 574

Харизанов, Станислав

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Харизанов, Станислав

доцент, д-р

Анализ на нелинейни подразделителни оператори и асоциираните им многонивови трансформации, Обработка на дигитални изображения, Изпъкнал анализ и оптимиране, Математическо моделиране и алгоритми.

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Чобанов, Георги

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472
Чобанов, Георги

доцент, д-р, асоцииран член

Нелинейни частни диференциални уравнения, топологични методи в теорията на нелинейните уравнения, аналитична механика, операционно смятане.

+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472

Шишков, Борис

асистент, д-р
+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Шишков, Борис

асистент, д-р

Адаптивни информационни системи, IT архитектури, Моделиране на бизнес системи, Интернет приложения за наблюдение и контролиране на трафик, услуги и технологии за електронно здравеопазване, екологични IT решения, електронно и Интернет гласуване

+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328

Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422
Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член

Дискретна оптимизация, Оптимизационна теория на графите

+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422

Янев, Николай

професор емеритус, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413
Янев, Николай

професор емеритус, дмн, асоцииран член

Теория на вероятностите, математическата статистика, стохастични процеси и приложения, разклоняващи се случайни процеси и техните приложения.

+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413