Ангелов, Красимир

д-р
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Ангелов, Красимир

д-р

числените методи за решаване на диференциални уравнения, математически приложения във физиката

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462

Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член

Научни интереси: диференциални уравнения, числен анализ, математически модели в биологията

+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467

Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член
359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член

Числени методи, Tеория на апроксимациите, Oбработка на данни.

359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468

Бажлеков, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайт
Бажлеков, Иван

доцент, д-р

Математическо моделиране и компютърно симулиране на многофазни течения с топломасопренос и биопроцеси.

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайт

Борисов, Милен

доцент, д-р
+359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Борисов, Милен

доцент, д-р

Математическо моделиране на биологични процеси, Бифуркационен анализ на динамични системи, Компютърни симулации на биологични модели

+359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Вучева, Веселина

математик, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Вучева, Веселина

математик, д-р

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Георгиев, Иван

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Личен сайт
Георгиев, Иван

доцент, д-р, асоцииран член

Числено решаване на частни диференциални уравнения, Kрайни елементи, Mногонивови методи.

+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Личен сайт

Георгиева, Ирина

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3865
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458
Личен сайт
Георгиева, Ирина

доцент, д-р, секретар на секция

Числени методи; Теория на апроксимациите; Сплайн-функции; Интерполиране и апроксимиране чрез данни от тип Радонови проекции; Апроксимиране на хармонични функции чрез Радонови проекции; Апроксимации с нисък ранг.

+359 2 979 3865
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458
Личен сайт

Димитрова, Нели

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Личен сайт
Димитрова, Нели

професор, д-р, асоцииран член

Динамични системи, Приложения в математическото моделиране на биопроцеси, Компютърно-ориентиран числен анализ.

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Личен сайт

Димова, Милена

доцент, д-р
+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470
Личен сайт
Димова, Милена

доцент, д-р

Числени методи за нелинейни частни диференциални уравнения – метод на крайните елементи и метод на крайните разлики, алгоритми и научен софтуер, Числен анализ на нелинейнии спектрални задачи в областта на хидродинамиката, квантовата механика, нелинейните топлинни структури, Числено изследване на многомерни обобщени вълнови уравнения от тип Бусинеск, Изследване разрешимостта на задачата на Коши за обобщени вълнови уравнения от тип Бусинеск.

+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470
Личен сайт

Драганов, Борислав

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт
Драганов, Борислав

доцент, д-р

Работя главно в областта на теория на апроксимациите. През последните години предимно се занимавам с установяването на точна и приложима характеризация на скоростта на приближение на различни линейни или нелинейни апроксимационни процеси включително най-добри приближения (с тегло) посредством алгебрични или тригонометрични полиноми. Интересите ми още включват интерполация, обобщени редове на Фурие, ортогонални полиноми, квадратурни формули, мултипликатори и приложения на хармоничния анализ в теория на апроксимациите, както и функционален анализ.

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт

Иванов, Камен

професор, дмн
+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414
Личен сайт
Иванов, Камен

професор, дмн

Математическата ми дейност е основно свързана с теория на апроксимациите. Други области, към които проявявам интерес, са различни части от анализа, аналитичната теория на числата, числените методи и математическото моделиране. Освен това се интересувам от теория и приложение на избирателните системи, провеждането и наблюдението на избори.

+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414
Личен сайт

Илиев, Илия Д.

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Личен сайт
Илиев, Илия Д.

професор, д-р, асоцииран член

Диференциални уравнения, динамични системи, математическа физика.

+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Личен сайт

Илиева-Литова, Невена

професор, д-р
+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Личен сайт
Илиева-Литова, Невена

професор, д-р

Научни интереси / експертиза:
• Теоретична и математична физика; квантова теория на полето; теоретико-полеви методи във физиката на кондензираната материя;
• Алгоритми за моделиране и анализ на многочастични системи;
• Математична биология: биокомпютинг; моделиране на биомолекулни процеси; имуноинформатика; моделиране на нагъване на белтъци;
• Високопроизводителни пресмятания
• История и философия на физиката

+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Личен сайт

Кольковска, Наталия

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Личен сайт
Кольковска, Наталия

професор, д-р, асоцииран член

Научните ми интереси са в областта на числените методи за решаване на диференциални и интегрални уравнения, по-специално - метод и на крайните разлики, крайните елементи, граничните елементи, както и прилагането им към математическите модели на физически и индустриални процеси.

+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Личен сайт

Кръстанов, Михаил

професор, дмн, ръководител на секция ММЧА
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Личен сайт
Кръстанов, Михаил

професор, дмн, ръководител на секция ММЧА

Приложение на геометрични методи в теорията на управлението, Математически приложения в биологическите науки, икономиката и др.

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Личен сайт

Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466
Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член

Числени методи, теория на апроксимациите.

+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466

Лазаров, Райчо

професор емеритус, дмн, асоцииран член
+ 359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Личен сайт
Лазаров, Райчо

професор емеритус, дмн, асоцииран член

числени апроксимации на частни диференциални уравнения; научни изчисления с индустриални приложения
+ 359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Личен сайт

Попова, Евгения

професор, д-р
+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226
Личен сайт
Попова, Евгения

професор, д-р

Числени и алгебрични методи за задачи с неточни (интервални) данни, Линейни алгебрични системи съдържащи (не)линейни зависимости между интервални параметри: методи, софтуерни средства, приложения, Алгебрични разширения (http://www.math.bas.bg/~epopova/directed.html) на пространството от класически интервали, Софтуерни средства за задачи с интервални данни и/или комютърно гарантирани резултати, Взаимодействие между компютърна алгебра и интервални изчисления, Динамични и интерактивни уеб-достъпни изчисления и графика (webComputing) (http://cose.math.bas.bg/webComputing/), Стандарти за аритметика с плаваща точка и компютърна интервална аритметика, Статистически анализ на данни.

+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226
Личен сайт

Рашков, Петър

доцент, д-р
+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Личен сайт
Рашков, Петър

доцент, д-р

Mатематическо моделиране на процеси в биологията и онкологията, динамични системи и приложения, числен анализ на ОДУ и ЧДУ, хармоничен анализ.

+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Личен сайт

Суванджиева, Владимира

математик
+ 359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Суванджиева, Владимира

математик

Динамични системи, имунология, екология

+ 359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468

Трифонова, Светлана

математик
+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529
Трифонова, Светлана

математик

Научни интереси: 3D моделиране, обработка на образи

+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529

Харизанов, Станислав

доцент, д-р
+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Личен сайт
Харизанов, Станислав

доцент, д-р

Анализ на нелинейни подразделителни оператори и асоциираните им многонивови трансформации, Обработка на дигитални изображения, Изпъкнал анализ и оптимиране, Математическо моделиране и алгоритми.

+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Личен сайт

Цветков, Мартин

математик
+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529
Цветков, Мартин

математик

3D моделиране, обработка на образи

+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529