Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 15.03.2021 г. от 14:30 ч. в зала 278. Доклад на тема  Обобщения на понятията умножение и триъгълник и на една геометрична теорема на Максуел   ще изнесе доц. Бойко Банчев Адрес за дистанционно участие в семинара: https://meet.jit.si/didmod-15-3-2021

Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 06.01.2020 г. от 14:30 ч в Зала 278. Доклад на тема За еволюцията на фундаментални математически понятия и информатиката ще изнесе доц. Бойко Банчев. Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров  

2019-12-30T15:10:39+02:00понеделник, 30 декември 2019|Categories: |Tags: |

Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 02.12.2019 г. от 14:30 ч в Зала 278. Доклад на тема Третият проблем на Хилберт и преподаването на геометрия ще изнесе проф. Кирил Банков. Анотация. По време на втория математически конгрес, проведен в Париж през 1900 г., Давид Хилберт представя 23 нерешени от математиците проблема. От тези проблеми само един, третият, е свързан с преподаване на математиката. В доклада се разглеждат предпоставките да се стигне до формулировката на третия проблем на Хилберт, неговото решение и как това се отразява върху преподаването на геометрията – по-специално приликата и разликата между теоретичното изучаване на лица и обеми. Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров  

Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 07.10.2019 г. от 14:30 ч в Зала 278. Доклад на тема Относно конструктите в международните изследвания на математическите постижения в средното училище ще изнесе проф. Борислав Лазаров. Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров  

Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 25.02.2019 г. от 14:30 ч в Зала 278. Доклад на тема Коничните сечения на векторен език ще изнесе доц. Бойко Банчев. Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров Анотация. Описва се разработван от автора нов подход при излагане на теорията на коничните сечения: с използване на векторна алгебра в равнината. След получаване на общо векторно уравнение на коника свойствата на кривите, общи и частни за различните видове коники, се извеждат от това уравнение. Този подход има редица предимства пред традиционния аналитичен (с координатни уравнения). Две основни сред тях са по-голямата му практичност (използваемост за различни пресмятания) и това, че се развива изцяло със средствата на елементарната математика. Последното в частност обуславя потенциалната му ценност за [...]

Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 11.02.2019 г. от 14:30 ч в Зала 278. Доклад на тема Применение теории нечетких множеств к вопросам оценки уровня подготовки обучаемого ще изнесат доц. А.Г. Луканкин, доц. И.Н.Слободская и проф. Б. Й. Лазаров. Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров

Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 04.06.2018 г. от 14:30 ч в Зала 278. Доклад на тема Новото в Майсторски клас Черноризец Храбър 2018 ще изнесат проф. Б. Лазаров, Ир. Шаркова и д-р Р. Несторова. Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров

Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 08.01.2018 г. от 14:30 ч в Зала 278. Доклад на тема Реципрочно събиране ще изнесе доц. Бойко Банчев. Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров

Go to Top