Защита на дисертация за НС “Доктор на науките” на проф. д-р Светлана Топалова

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 май 2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДИЗАЙНИ И СРОДНИ НА ТЯХ КОМБИНАТОРНИ СТРУКТУРИ на СВЕТЛАНА ТОПАЛОВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. “ Информатика и компютърни науки”, Научна специалност “Информатика” Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев –рецензент проф. дмн Николай Янков –рецензент проф. д-р Николай Манев –рецензент проф. дмн Стефка Буюклиева проф. [...]