Предзащита на дисертационен труд на Димитър Добрев за получаване на образователна и научна степен “доктор”

На 22 март (петък) от 11 часа в зала 503 на ИМИ-БАН ще се проведе предзащита на проекта на дисертация на Димитър Димитров Добрев на тема Изкуствен интелект -- дефиниция, реализация и последствия за получаване на научната степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност "Математическа логика". Проектът на дисертацията е на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и онлайн на следните адреси: https://dobrev.com/AI/Dobrev_PhD_v3.pdf  (основен текст) https://dobrev.com/AI/Dobrev_PhD_avtoref.pdf  (автореферат) https://dobrev.com/AI/Dobrev_PhD_abstract.pdf  (автореферат на английски език). Предзащитата ще се предава и по ZOOM на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/85137375021?pwd=RE5QczdFTE1xL1R6MnI2b1lkcGczQT09 Поканват се всички желаещи да присъстват. От секция "Алгебра и логика" на ИМИ-БАН http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/

2024-03-20T14:47:28+02:00сряда, 20 март 2024|Categories: |Tags: |

Предзащита на Бисер Цветков за ОНС “доктор”

На 7 април 2023 г. (вторник) от 14 ч. в зала 503 на ИМИ-БАН ще се проведе предзащита на дисертацията на Бисер Цветков, на тема Блокчейн технологии и приложението им за получаване на образователна и научня степен "доктор". Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ. Поканват се всички желаещи. Резюме: Целта на дисертационния труд е да предложи решение за често срещани предизвикателства, свързани с внедряване и поддържане на бизнес софтуерни системи в реална експлоатационна среда. Предизвикателства, които водят до забавяне на реализацията на информационно технологични проекти и до допълнителното им оскъпяване. Решението е реализирано посредством блокчейн базирана архитектура, която удовлетворява изискванията на съвременния софтуер за доставка и внедряване на бизнес софтуерни системи. То обхваща етапите от жизнения цикъл на разработка на системите (SDLC), като [...]

2023-04-03T16:18:33+03:00понеделник, 3 април 2023|Categories: |Tags: , |

Предзащита на Детелина Камбурова

На 18 октомври 2022 г. (вторник) от 14 ч. в зала 503 на ИМИ-БАН ще се проведе предзащита на дисертацията на Детелина Кирилова Камбурова, редовен докторант към секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика" в ИМИ-БАН с научен ръководител акад. Юлиан Ревалски, за получаване на образователна и научня степен "доктор" по докторантска програма "Изследване на операциите". Материалите по дисертацията се намират в библиотеката на ИМИ.

2022-10-10T12:10:34+03:00понеделник, 10 октомври 2022|Categories: |Tags: |

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

На 10 юни 2022 г. (петък) от 14:00 часа в заседателната зала на ИМИ ще се проведе предзащита на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление: 4.5. Математика, научна специалност: 01.01.02. Алгебра и теория на числата. на Паскал Николаев Пиперков докторант в секция МОИ на ИМИ-БАН Тема на дисертацията: Дискретни трансформации и приложението им в теория на кодирането  и комбинаториката Научен ръководител: проф. дмн Илия Буюклиев За онлайн участие (Zoom): https://us02web.zoom.us/j/84701255174?pwd=bnVQV290cExnS2p3RVpRZDdWdFlBUT09 Meeting ID: 847 0125 5174, Passcode: 896181

Предзащита на Константин Делчев за ОНС “доктор”

На 25 февруари 2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа в онлайн режим чрез конферентна (Zoom) връзка, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на проект на дисертационен труд на Константин Василев Делчев на тема Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”. Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ. Линк за предзащитата: https://us02web.zoom.us/j/86948209882?pwd=L1VGdnRVVW02czlpSnhrMnB1NkZXdz09 Topic: Предзащита на Константин Делчев Time: Feb 25, 2021 14:00 Sofia Meeting ID: 869 4820 9882 Passcode: 995843  

2021-02-16T14:02:03+02:00вторник, 16 февруари 2021|Categories: |Tags: |

Предзащита на дисертационен труд на гл. ас. д-р Петър Данчев

СЕКЦИЯ „АЛГЕБРА И ЛОГИКА” На 14 февруари 2020 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН ще се състои предварително обсъждане (предзащита) на дисертацията на гл. ас. д-р Петър Василев Данчев (ИМИ – БАН)  на тема НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ за присъждане на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност "Алгебра и теория на числата". Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/ Екземпляр от дисертацията е на разположение в Библиотеката на ИМИ, а файл с автореферата е качен на уебстраницата на семинара „Алгебра и логика” на ИМИ.

2020-02-06T22:02:56+02:00четвъртък, 6 февруари 2020|Categories: |Tags: , |

Предзащита за ОНС “доктор” на Иван Петков

На 18 декември (сряда) 2019 г. от 12:30 часа, в зала 278 на ИМИ, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на Иван Петков на тема Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологии за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, , докторска програма "Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии". Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ

2019-12-16T12:43:28+02:00понеделник, 16 декември 2019|Categories: |Tags: |

Предзащита за ОНС “доктор” на Монка Коцева

На 18 декември (сряда) 2019 г. от 11:00 часа, в зала 278 на ИМИ, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на Монка Коцева на тема Метрични методи за анализиране и моделиране на наредени данни за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, , докторска програма "Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии". Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ

2019-12-16T12:38:45+02:00понеделник, 16 декември 2019|Categories: |Tags: |

Предзащита на Николай И. Николов за ОНС “доктор”

На 18 декември (сряда) 2019 г. от 14:00 часа, в зала 403 на ИМИ, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на Николай Иванчев Николов на тема Метрични методи за анализиране и моделиране на наредени данни за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма "Теория на вероятностите и математическа статистика". Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ и на адрес http://www.math.bas.bg/~statlab/Nikolay%20thesis%202019/

2019-12-10T17:18:46+02:00вторник, 10 декември 2019|Categories: |Tags: |

Предзащита за присъждане на научна степен “доктор” на Веселина Вучева

На 16 декември 2019 г. (понеделник) от 14:30 часа в зала 403  на ИМИ - БАН ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на Веселина Иванова Вучева  на тема: Теоретичен и числен анализ на диференчни схеми за уравнения на Бусинеск за присъждане на  образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката” Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ.

2019-12-06T10:53:38+02:00петък, 6 декември 2019|Categories: |Tags: |
Go to Top