Предзащита на дисертационен труд на гл. ас. д-р Петър Данчев

СЕКЦИЯ „АЛГЕБРА И ЛОГИКА” На 14 февруари 2020 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН ще се състои предварително обсъждане (предзащита) на дисертацията на гл. ас. д-р Петър Василев Данчев (ИМИ – БАН)  на тема НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ за присъждане на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност "Алгебра и теория на числата". Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/ Екземпляр от дисертацията е на разположение в Библиотеката на ИМИ, а файл с автореферата е качен на уебстраницата на семинара „Алгебра и логика” на ИМИ.

2020-02-06T22:02:56+02:00петък, 14 февруари 2020|Категории: |Етикети: , |

Предзащита на Николай И. Николов за ОНС “доктор”

На 18 декември (сряда) 2019 г. от 14:00 часа, в зала 403 на ИМИ, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на Николай Иванчев Николов на тема Метрични методи за анализиране и моделиране на наредени данни за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма "Теория на вероятностите и математическа статистика". Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ и на адрес http://www.math.bas.bg/~statlab/Nikolay%20thesis%202019/

2019-12-10T17:18:46+02:00сряда, 18 декември 2019|Категории: |Етикети: |

Предзащита за ОНС “доктор” на Иван Петков

На 18 декември (сряда) 2019 г. от 12:30 часа, в зала 278 на ИМИ, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на Иван Петков на тема Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологии за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, , докторска програма "Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии". Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ

2019-12-16T12:43:28+02:00сряда, 18 декември 2019|Категории: |Етикети: |

Предзащита за ОНС “доктор” на Монка Коцева

На 18 декември (сряда) 2019 г. от 11:00 часа, в зала 278 на ИМИ, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на Монка Коцева на тема Метрични методи за анализиране и моделиране на наредени данни за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, , докторска програма "Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии". Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ

2019-12-16T12:38:45+02:00сряда, 18 декември 2019|Категории: |Етикети: |

Предзащита за присъждане на научна степен “доктор” на Веселина Вучева

На 16 декември 2019 г. (понеделник) от 14:30 часа в зала 403  на ИМИ - БАН ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на Веселина Иванова Вучева  на тема: Теоретичен и числен анализ на диференчни схеми за уравнения на Бусинеск за присъждане на  образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката” Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ.

2019-12-06T10:53:38+02:00понеделник, 16 декември 2019|Категории: |Етикети: |
Go to Top