Предзащита на Бисер Цветков за ОНС “доктор”

На 7 април 2023 г. (вторник) от 14 ч. в зала 503 на ИМИ-БАН ще се проведе предзащита на дисертацията на Бисер Цветков, на тема Блокчейн технологии и приложението им за получаване на образователна и научня степен "доктор". Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ. Поканват се всички желаещи. Резюме: Целта на дисертационния труд е да предложи решение за често срещани предизвикателства, свързани с внедряване и поддържане на бизнес софтуерни системи в реална експлоатационна среда. Предизвикателства, които водят до забавяне на реализацията на информационно технологични проекти и до допълнителното им оскъпяване. Решението е реализирано посредством блокчейн базирана архитектура, която удовлетворява изискванията на съвременния софтуер за доставка и внедряване на бизнес софтуерни системи. То обхваща етапите от жизнения цикъл на разработка на системите (SDLC), като [...]

2023-04-03T16:18:33+03:00понеделник, 3 април 2023|Categories: |Tags: , |

Защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Микела Трамонти

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 януари 2021 г. от 15.30ч. онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, КОМБИНИРАНИ С ИЗКУСТВО на МИКЕЛА ТРАМОНТИ Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни консултанти: доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова Председател на Научното жури: проф. д-р Кирил Банков – рецензент Членове на Научното жури: доц. д-р Николина Николова – рецензент проф. дпн Йордан Табов доц. д-р Десислава Панева-Маринова доц. д-р [...]

2021-01-18T18:27:53+02:00четвъртък, 7 януари 2021|Categories: |Tags: , |

Защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Иван Петков

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 юни 2020г. от 10.30ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологии на ИВАН ДИМОВ ПЕТКОВ Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни ръководители: Проф. д-р Тони Чехларова Доц. д-р Евгения Сендова Председател на Научното жури: Проф. д-р Кирил Банков Членове на Научното жури: Проф. д-р Галя Кожухарова-рецензент Доц. [...]

2020-05-20T16:06:05+03:00сряда, 20 май 2020|Categories: |Tags: , |
Go to Top