Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ ще се проведе на 27 октомври 2020 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Характеризиране на повърхнини с инварианти ще изнесе Огнян Касабов. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Ще дискутираме проблема за характеризиране на повърхнини с техни инварианти. За минимални повърхнини проблемът беше решен с трудове на Ганчев. Освен това Ганчев и Михова разгледаха въпроса и в някои по-общи случаи. Ние предлагаме решение в общия случай, давайки характеризация на повърхнина с две инварианти, подчинени на едно частно диференциално уравнение.

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ ще се проведе на 16 юни 2020 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Функции холоморфни над алгебри и хомологична огледална симетрия ще изнесе Марин Генов. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Разглеждаме обобщение на комплексния анализ на една променлива към крайно-мерни асоциативни комутативни алгебри с цел конструкция на аналитични криви над такива алгебри и техни приложения в тематиката на хомологичната огледална симетрия. Докладът е за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“: Публична академична лекция

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 21 януари 2020 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на тема Функции на Бесел и Митаг-Лефлер и обобщения: свойства, редове, дробно смятане ще изнесе проф. Йорданка Панева-Коновска. Поканват се всички интересуващи се.  

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 17 декември 2019 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Алгебрична теория за непрекъснатост на мероморфни функции ще изнесе Антони Рангачев, University of Chicago, USA, ИМИ-БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. За всяко редуцирано комплексно аналитично многообразие с особености X и рационално число α между 0 и 1 ще покажем, че множеството от мероморфни функции, които са Хьолдерово непрекъснати с експонента α, сформират кохерентен сноп, намиращ се между структурния сноп на X и неговата нормализация. Всъщност, краен брой α са от значение. За експонента α = 1 този резултат преоткрива Липшицовата наситеност, разглеждана от Фам-Тесие и Зариски. Доказателството използва теоремата на Риман за [...]

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 26 ноември 2019 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Топологичен анализ на данни (TDA) ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Този доклад дава въведение в идеите на топологичния анализ на данни и присъстващите хомологии. Изложението ще бъде достъпно в основната си част както за математици, така и за биолози, предпочитайки геометрични и интуитивни обяснения, отколкото формални доказателства. Ще бъдат демонстрирани типични примери.  

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 10 юли 2019 г. (сряда) от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ. Доклад на тема: Конволюционен метод в операционното смятане ще изнесе чл.-кор. Иван Христов Димовски. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Публична „ретрозащита“ на дисертационен труд за „присъждане“ на научна степен доктор на математическите науки на чл.-кор. Иван Христов Димовски по повод неговата 85-годишнина.  

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 28 май 2019 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Решения на системата на Стромингер с торична симетрия ще изнесе Гео Грънчаров, Florida International University, USA. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. В доклада ще бъде показана конструкция на гладки решения на системата на Хъл-Стромингер, която обобщава конструкцията на Фу-Яу за торични разслоения върху К3 повърхнини за разслоения върху К3 орбифолди. В частност ще покажем, че за 13 ≤ k ≤ 22 и 14 ≤ r ≤ 22, гладките многообразия S1×♯k(S2×S3) и ♯r(S2×S4)♯r+1(S3×S3) имат комплексна стуктура с тривиално канонично разслоение и допускат решение на системата на Хъл-Стромингер. Това е обща работа с А. Фино [...]

Съвместно заседание на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ и семинара на секция „Алгебра и логика”

На 9 април 2019 г. (вторник) от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН ще се проведе съвместно заседание на общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" и семинара на секция "Алгебра и логика". Доклад на тема: Градуирани алгебри, алгебрични функции, планарни дървета и елиптични интеграли ще изнесе Веселин Дренски, ИМИ-БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. В доклада се тръгва от проблема как да мерим колко голяма е една безкрайномерна алгебра. Оказва се, че този проблем не се отнася само до алгебрата. Той е свързан с интересни въпроси от теория на графите (броене на графи с дадени свойства), математическия анализ (например теорията на алгебричните и трансцендентните функции). Дори съвсем неочаквано се появяват елиптични интеграли.  

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 19 февруари 2019 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Проблем за равносъставеност при многостени и алгебрични многообразия ще изнесе Петър Петров, ИМИ-БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Първата част на тази лекция включва формулировката на третия проблем на Хилберт, идеята на решението на Ден и някои по-нови резултати. След формулиране на проблема за многообразия и близки до него проблеми, ще  направим обзор на резултатите, получени до момента, и ще обсъдим случая на торични многообразия..  

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 6 ноември 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Обобщена геометрия в смисъл на Хитчин и обобщени туисторни пространства ще изнесе Йохан Давидов, ИМИ-БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Понятието за обобщена комплексна геометрия бе въведено от Nigel Hitchin и по-нататък развито от неговите ученици M. Gualtieri, G. Cavalcanti, F. Witt, както и от много други математици и физици (включително самият Хитчин). Това понятие обединява в едно понятията за комплексна и симплектична структури и може да се разглежда като комплексен аналог на понятието за структура на Дирак, въведено от T. Courant и A. Weinstein с цел обединяването на Поасоновата и симплектична геометрии. [...]

Go to Top