Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 7 ноември 2017 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ, на което ще се състои предварителна защита на проекта на дисертация на доц. д-р Йорданка Панева-Коновска на тема: Функции на Бесел и Митаг-Лефлер и обобщения за получаване на научната степен „доктор на науките“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност "Математически анализ". Поканват се всички интересуващи се. Проектът на дисертацията е на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН.  

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 21 ноември 2017 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Върху геометрията на минималните повърхнини в 4-мерно Евклидово пространство или пространство на Минковски ще изнесе Красимир Кънчев, ВТУ „Тодор Каблешков“, София. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. За всяка минимална повърхнина в n-мерно евклидово или лоренцово пространство доказваме, че допуска локално геометрично определени параметри – канонични параметри. За всяка минимална повърхнина от общ тип в 4-мерно евклидово пространство или пространство на Минковски, параметризирана с канонични параметри, получаваме Вайерщрасово представяне – канонично Вайерщрасово представяне. Получените формули ни позволяват да решим експлицитно системата от естествени частни диференциални уравнения и да намерим геометрично съответствие между минималните повърхнини [...]

Go to Top