Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 3 ноември 2017 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ, на което ще се състои предварителна защита на проекта на дисертация на Яна Алексиева Алексиева на тема: Лоренцови повърхнини в четиримерно псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика за получаване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Геометрия и топология”. Поканват се всички интересуващи се. Проектът на дисертацията е на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН.