Съвместно заседание на семинара по „Алгебра и логика” и на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология”

На 12 март 2021 г. (петък) от 16:30 часа ще се проведе съвместно дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика” и на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология”. Доклад на тема Algebraic Non-hyperbolicity of Hyperkähler Manifolds ще изнесе Людмила Каменова (Stony Brook University, USA). Резюме. A projective manifold is algebraically hyperbolic if the degree of any curve is bounded from above by its genus times a constant, which is independent from the curve. This is a property which follows from Kobayashi hyperbolicity. We prove that hyperkahler manifolds are not algebraically hyperbolic when the Picard rank is at least 3, or if the Picard rank is 2 and the SYZ conjecture on existence of Lagrangian fibrations is true. We also prove that [...]

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 3 ноември 2017 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ, на което ще се състои предварителна защита на проекта на дисертация на Яна Алексиева Алексиева на тема: Лоренцови повърхнини в четиримерно псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика за получаване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Геометрия и топология”. Поканват се всички интересуващи се. Проектът на дисертацията е на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН.

Go to Top