Общо събрание на учените в ИМИ

Общо събрание на учените в ИМИ Съгласно т. 4.2  и §1. на Заключителните разпоредби от Правилника за дейността на ИМИ-БАН на 11.06.2024 г (вторник) от 11:30 часа, онлайн в Zoom-сесия ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИМИ при следния дневен ред: 1. Приемане самоотвода на проф. дмн П. Бойваленков от списъка с избраните от ОСУ-ИМИ представители на ИМИ в IX-то ОС на БАН и утвърждаване на окончателния списък. 2. Разни. Поканата за ZOOM-сесията е изпратена в имейл до членовете на Общото събрание на учените в ИМИ (задължени да присъстват). Желаещите да наблюдават събранието ще могат да го направят в зала 055, етаж -1 на ИМИ-БАН. Председател на ОСУ в ИМИ: проф. д-р Е. Попова