Семинар “Диференциални уравнения”

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ На 15.11.2017 г. от 14:00 ч. в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални Уравнения с докладчик проф. дфн Стойчо Язаджиев на тема: ОБЩА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ Резюме. На този семинар проф. Язаджиев ще направи кратко въведение в общата теория на относителността и някои нейни приложения. Специално внимание ще бъде отделено на гравитационните вълни и тяхната роля за фундаменталната физика. Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА Поредната сбирка на Националния колоквиум по математика ще се състои на 29 ноември 2017 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8. Доклад на тема: Вероятностни разпределения: нови резултати за М-определеност ще изнесе проф. Йордан Стоянов. Поканват се всички интересуващи се. Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов Резюме. Ще разглеждаме разпределения на (мерки, породени от) случайни величини, едномерни или многомерни, чиито моменти са крайни. Интересуваме се от условия, които са проверяеми, и които дават отговор на въпроса – кога разпределението се определя еднозначно по своите моменти (М-определено), и кога то е нееднозначно (М-неопределено). Ще бъдат представени няколко съвсем нови [...]

Go to Top