Встъпителна лекция на тема „Апроксимиране в единичния кръг чрез Радонови проекции”

В С Т Ъ П И Т Е Л Н А   Л Е К Ц И Я на тема „Апроксимиране в единичния кръг чрез Радонови проекции” ще изнесе доцент Ирина Георгиева, Секция „Математическо моделиране и числен анализ” Институт по математика и информатика - БАН 18.04.2018 г., сряда, зала 278 на Института по математика и информатика от 14:00 часа