Лятна школа по славянска палеография се провежда в Института по математика и информатика

От 25 до 30 юли 2022 г. в ИМИ се провежда Лятна школа по славянска палеография. Школата е предназначена за студенти и докторанти, както и за млади изследователи, които се интересуват от славянистика. Институтът по математика и информатика и Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) работят съвместно от 2020 година по проект Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум), който е финансиран от Фонд Научни изследвания.  Проектът си поставя за основна цел събирането на данни от първични средновековни писмени източници и тяхното предоставянето на научната общност като надежден инструмент за определяне на произхода, дефинирането и систематизирането  на съхранените в книгохранилищата днес ръкописи. За осъществяването на тази голяма цел проектът е съсредоточен върху издирването на нови и обединяването им с налични данни, които ще подпомагат [...]