Семинар “Дидактическо моделиране”

Поредната сбирка на семинара Дидактическо моделиране ще се проведе на 25.02.2019 г. от 14:30 ч в Зала 278. Доклад на тема Коничните сечения на векторен език ще изнесе доц. Бойко Банчев. Ръководител на семинара – проф. Борислав Лазаров Анотация. Описва се разработван от автора нов подход при излагане на теорията на коничните сечения: с използване на векторна алгебра в равнината. След получаване на общо векторно уравнение на коника свойствата на кривите, общи и частни за различните видове коники, се извеждат от това уравнение. Този подход има редица предимства пред традиционния аналитичен (с координатни уравнения). Две основни сред тях са по-голямата му практичност (използваемост за различни пресмятания) и това, че се развива изцяло със средствата на елементарната математика. Последното в частност обуславя потенциалната му ценност за [...]