Общо събрание на учените в ИМИ

Съгласно чл. 36 от Устава на БАН и т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при БАН на 08.02.2021г. (понеделник) от 11.00 часа онлайн в ZOOM сесия се насрочва заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. Обсъждане на кандидатурите (програмите за управление и развитие на ИМИ) на участниците в обявения от УС на БАН конкурс за директор на ИМИ. 2. Разни. Всички документи по конкурса се намират в библиотеката на ИМИ. Автобиографиите и програмите на кандидатите, както и правилата за провеждане на избора, са изложени и на табла на първия етаж на ИМИ и на уеб страницата на ИМИ. На 04.02.2021 г., четвъртък, членовете на ОС-ИМИ (задължени да присъстват) и заявилите желание за присъствие ще [...]