Защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Микела Трамонти

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 януари 2021 г. от 15.30ч. онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, КОМБИНИРАНИ С ИЗКУСТВО на МИКЕЛА ТРАМОНТИ Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни консултанти: доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова Председател на Научното жури: проф. д-р Кирил Банков – рецензент Членове на Научното жури: доц. д-р Николина Николова – рецензент проф. дпн Йордан Табов доц. д-р Десислава Панева-Маринова доц. д-р [...]

2021-01-18T18:27:53+02:00четвъртък, 7 януари 2021|Categories: |Tags: , |

Защита на дисертация за НС „Доктор на науките“ на гл.ас. д-р Петър Данчев

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките“ съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДАНЧЕВ Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.5. Математика, Научна специалност: Алгебра и теория на числата Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: акад. проф. дмн Веселин Дренски – рецензент проф. дн Иво Михайлов – рецензент доц. д-р Цецка Рашкова – рецензент проф. [...]

2020-06-26T18:08:02+03:00сряда, 17 юни 2020|Categories: |Tags: , |

Защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Иван Петков

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 юни 2020г. от 10.30ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологии на ИВАН ДИМОВ ПЕТКОВ Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни ръководители: Проф. д-р Тони Чехларова Доц. д-р Евгения Сендова Председател на Научното жури: Проф. д-р Кирил Банков Членове на Научното жури: Проф. д-р Галя Кожухарова-рецензент Доц. [...]

2020-05-20T16:06:05+03:00сряда, 20 май 2020|Categories: |Tags: , |

Защита на дисертация за НС “Доктор на науките” на проф. д-р Светлана Топалова

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 май 2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДИЗАЙНИ И СРОДНИ НА ТЯХ КОМБИНАТОРНИ СТРУКТУРИ на СВЕТЛАНА ТОПАЛОВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. “ Информатика и компютърни науки”, Научна специалност “Информатика” Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев –рецензент проф. дмн Николай Янков –рецензент проф. д-р Николай Манев –рецензент проф. дмн Стефка Буюклиева проф. [...]

Go to Top