Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Детелина Камбурова

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14 февруари 2023 г. от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ - БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игри на Детелина Кирилова Камбурова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Изследване на операциите”. Научен ръководител: акад. Юлиан Ревалски Председател на Научното жури: проф. д-р Цветомир Цачев Членове на Научното жури: акад. Юлиан Ревалски проф. дмн Надя Златева проф. дмн Боян Златанов доц. д-р Диана Неделчева Материалите по защитата са на разположение [...]

2023-02-09T10:27:11+02:00понеделник, 16 януари 2023|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Галина Люцканова-Жекова

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 16 януари 2023 г. от 14:00 часа в ИМИ - БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Числено моделиране на нелинейни гранични задачи от втори и четвърти ред: приложение във физикохимията и биологията на Галина Стоянова Люцканова-Жекова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”. Научни ръководители: чл.-кор. Красимир Данов доц. д-р Иван Бажлеков Председател на Научното жури: доц. д-р Петър Рашков Членове на Научното жури: чл.-кор. Красимир Данов проф. д-р Михаил Тодоров проф. д-р Иван Лирков доц. д-р [...]

2022-12-16T13:07:40+02:00петък, 16 декември 2022|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Нектариос Мамуцис

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 21 ноември 2022 г. от 14:00 часа в ИМИ - БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Операционно концептуално моделиране при изграждане иподдържане на виртуални общности на Нектариос Мамуцис в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”. Научен ръководител: проф. д-р Радослав Павлов Председател на Научното жури: доц. д-р Детелин Лучев Членове на Научното жури: проф. д.н. Даниела Борисовапроф. д-р Мария Нишева-Павловапроф. д-р Красен Стефановпроф. д-р Владимир Монов Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и [...]

2022-11-18T13:38:45+02:00четвъртък, 20 октомври 2022|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Паскал Пиперков

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 19 септември 2022 г. от 10:00 часа в ИМИ - БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Дискретни трансформации и приложението им в теория на кодирането и комбинаториката на Паскал Николаев Пиперков в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Алгебра и теория на числата”. Научен ръководител: проф. дмн Илия Буюклиев Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: проф. дмн Николай Янков проф. дмн Илия Буюклиев проф. д-р Мая Стоянова доц. дмн Славчо Щраков Материалите по защитата са на разположение [...]

2022-08-21T22:20:02+03:00неделя, 21 август 2022|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Георги Симеонов

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13 юли 2022 г. от 16:00 часа онлайн в платформата Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Моделиране и анализ на големи данни за епидемията от COVID-19 на Георги Симеонов Симеонов за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”. Научен ръководител: проф. дмн Петър Станчев Председател на Научното жури: доц. д-р Александър Илиев Илиев Членове на Научното жури: проф. дмн Петър Любомиров Станчев проф. д-р Боян Паскалев Бончев проф. д-р Радослав Даков Йошинов [...]

2022-07-01T15:02:02+03:00петък, 1 юли 2022|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Стефка Ковачева

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 28 февруари 2022 г. от 14:00 часа онлайн в платформата Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Проектиране и реализация на цифрови информационни ресурси за исторически обекти на българското културно наследство на Стефка Николаева Ковачева за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”. Научен ръководител: проф. д-р Людмила Димитрова-Рашкова Председател на Научното жури: проф. д-р Десислава Панева-Маринова Членове на Научното жури: проф. д-р Галин Цоков проф. д-р Кирил Симов проф. д-р Людмила Димитрова-Рашкова [...]

2022-02-15T10:53:50+02:00вторник, 15 февруари 2022|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Зоя Кичева-Зафирова

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20 декември 2021 г. от 14:00 часа онлайн в платформата Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Изследване динамичното поведение на клетъчно нелинейни мрежи описващи уравнения на математическата физика на Зоя Владимирова Кичева-Зафирова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Математическо моделиране и приложения на математиката”. Научен ръководител: проф. дмн Анжела Попиванова Председател на Научното жури: проф. д-р Златинка Ковачева Членове на Научното жури: проф. дмн Анжела Попиванова проф. д-р Георги Венков доц. д-р Анна Розева [...]

2021-12-06T18:39:03+02:00понеделник, 6 декември 2021|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Александра Николова

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 18 октомври 2021 г. от 14:00 часа в смесена форма ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Средства и методи за контекстно-зависимо използване с учебна цел на цифрови културни ресурси на Александра Кръстанова Николова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”. Научен ръководител: проф. д-р Радослав Павлов Председател на Научното жури: проф. д-р Десислава Панева-Маринова – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Радослав Павлов проф. дн Даниела Борисова проф д-р Радослав Йошинов [...]

2021-10-08T20:50:50+03:00вторник, 5 октомври 2021|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Константин Делчев

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17 юни 2021 г. от 14:00 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Константин Василев Делчев на тема Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”. Научен ръководител: проф. дмн П. Бойваленков Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев – рецензент Членове на Научното жури: проф. дмн Стефка Буюклиева – рецензент проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков проф. дмн Николай Иванов Янков доц. д-р Мая [...]

2021-06-17T10:42:17+03:00вторник, 18 май 2021|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за ОНС „доктор“ на Галина Бобева

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 28 януари 2021 г. от 14:00 ч. онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Приложение на метода на локалната активност за изследване динамиката на нелинейни Клетъчно Невронни Мрежи на ГАЛИНА ЖИВКОВА БОБЕВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. „Математика“, Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“ Научен ръководител: проф. дмн Анжела Славова Председател на Научното жури: проф. дмн Валерий Ковачев – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Маргарита Теодосиева – рецензент проф. дмн Анжела Славова проф. д-р Велизар Павлов проф. д-р Николай Кюркчиев Материалите по [...]

2021-01-08T14:51:03+02:00четвъртък, 7 януари 2021|Categories: |Tags: |
Go to Top