Защита на дисертация за ОНС „доктор“ на Галина Бобева

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 28 януари 2021 г. от 14:00 ч. онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Приложение на метода на локалната активност за изследване динамиката на нелинейни Клетъчно Невронни Мрежи на ГАЛИНА ЖИВКОВА БОБЕВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. „Математика“, Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“ Научен ръководител: проф. дмн Анжела Славова Председател на Научното жури: проф. дмн Валерий Ковачев – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Маргарита Теодосиева – рецензент проф. дмн Анжела Славова проф. д-р Велизар Павлов проф. д-р Николай Кюркчиев Материалите по [...]

2021-01-08T14:51:03+02:00четвъртък, 28 януари 2021|Категории: |Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС „доктор“ на Олег Илиев

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 25 януари 2021 г.от 14.00 часа(в зала 115 на ИМИ-БАН) онлайн, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМАТИЧНО-ОРИЕНТИРАНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ на ОЛЕГ ПЕТРОВ ИЛИЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма „Информатика“ Научен ръководител: проф. д-р Радослав Йошинов Председател на Научното жури: доц. д-р Десислава Панева-Маринова –рецензент Членове на Научното жури: проф. дн Даниела Борисова –рецензент проф. дн Иван Гарванов проф. дн Любка Дуковска проф. д-р Радослав Павлов Материалите по защитата са на разположение в библиотеката [...]

2020-12-27T16:03:45+02:00понеделник, 25 януари 2021|Категории: |Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС „доктор“ на Негослав Събев

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 октомври 2020 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА УЕБ ДОСТЪПНОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ на НЕГОСЛАВ СЪБЕВ СЪБЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма „Информатика“ Научен ръководител: Доц. д-р Галина Богданова Председател на Научното жури: Доц. д-р Красимира Иванова Членове на Научното жури: Проф. дпн Васил Милушев – рецензент Проф. [...]

2020-10-21T10:56:54+03:00сряда, 21 октомври 2020|Категории: |Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС „доктор“ на Веселина Вучева

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 8 юни 2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ТЕОРЕТИЧЕН И ЧИСЛЕН АНАЛИЗ НА ДИФЕРЕНЧНИ СХЕМИ ЗА УРАВНЕНИЯ НА БУСИНЕСК на ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ВУЧЕВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. „Математика“, Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“ Научен ръководител: Проф. д-р Наталия Кольковска Председател на Научното жури: Доц. д-р Милена Димова Членове на Научното жури: Проф. д-р Любен Вълков – рецензент Доц. дмн Миглена Колева – [...]

2020-05-20T17:47:31+03:00понеделник, 8 юни 2020|Категории: |Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС „доктор“ на Николай И. Николов

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 2 юни 2020 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: МЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА НАРЕДЕНИ ДАННИ на НИКОЛАЙ ИВАНЧЕВ НИКОЛОВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. „Математика“, Докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика“ Научен ръководител: Проф. дмн Евгения Стоименова Председател на Научното жури: Доц. дмн Младен Савов -рецензент Членове на Научното жури: Проф. Нараянасвами Балакришнан-рецензент Проф. дмн Евгения Стоименова Проф. дн Леда Минкова Доц. [...]

2020-05-20T16:36:02+03:00вторник, 2 юни 2020|Категории: |Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС “Доктор” на Тихомир Иванов

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 10 септември 2018 г. (понеделник) от 14.00 ч. в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ПОПУЛАЦИОННАТА ДИНАМИКА С ОБОБЩЕНИ ФУНКЦИИ НА РАСТЕЖ на ТИХОМИР БОГОСЛОВОВ ИВАНОВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. “Математика”, Докторска програма “Математическо моделиране и приложение на математиката” Научен ръководител: Проф. д-р Нели Димитрова Председател на Научното жури: Доц. д-р Петър Рашков – рецензент Членове на Научното жури: Проф. дтн Светослав Николов - рецензент Проф. д-р [...]

2018-08-09T11:07:00+03:00понеделник, 10 септември 2018|Категории: |Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС “Доктор” на Красимир Кънчев

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 29 май 2018 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ВЪРХУ ГЕОМЕТРИЯТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПОВЪРХНИНИ В 4-МЕРНО ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО ИЛИ ПРОСТРАНСТВО НА МИНКОВСКИ на КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ КЪНЧЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. “Математика”, Докторска програма “Геометрия и топология” Научни консултанти: Доц. д-р Георги Ганчев Проф. д-р Огнян Касабов Председател на Научното жури: Чл.-кор. Олег Мушкаров Членове на Научното жури: Проф. дмн Манчо Манев – рецензент Доц. д-р [...]

2018-05-15T14:48:17+03:00вторник, 29 май 2018|Категории: |Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС “Доктор” на Яна Алексиева

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 18 януари 2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ЛОРЕНЦОВИ ПОВЪРХНИНИ В ЧЕТИРИМЕРНОТО ПСЕВДО-ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО С НЕУТРАЛНА МЕТРИКА на ЯНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. “Математика”, Докторска програма “Геометрия и топология” Научен консултант: Доц. д-р Величка Милушева Председател на Научното жури: Чл.-кор. Олег Мушкаров Членове на Научното жури: Проф. дмн Манчо Манев Проф. д-р Огнян Касабов – рецензент Доц. д-р Иван Минчев – рецензент [...]

2018-05-02T19:09:15+03:00четвъртък, 18 януари 2018|Категории: |Етикети: |

Защита на дисертация за ОНС “Доктор” на Георги Добринков

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 януари 2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ГОРИВНИ МОДЕЛИ ПРИ СИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ на ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДОБРИНКОВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, Докторска програма “Информатика” Научен ръководител: Проф. дмн Петър Бойваленков Научен консултант: Доц. д-р Лиан Неделчев Председател на Научното жури: Доц. д-р Галина Богданова – рецензент Членове на Научното [...]

2018-05-02T19:15:55+03:00понеделник, 15 януари 2018|Категории: |Етикети: |
Go to Top