Защита на дисертация за НС „Доктор на науките“ на гл.ас. д-р Петър Данчев

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките“ съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДАНЧЕВ Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.5. Математика, Научна специалност: Алгебра и теория на числата Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: акад. проф. дмн Веселин Дренски – рецензент проф. дн Иво Михайлов – рецензент доц. д-р Цецка Рашкова – рецензент проф. [...]

2020-06-26T18:08:02+03:00сряда, 17 юни 2020|Categories: |Tags: , |

Предзащита на дисертационен труд на гл. ас. д-р Петър Данчев

СЕКЦИЯ „АЛГЕБРА И ЛОГИКА” На 14 февруари 2020 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН ще се състои предварително обсъждане (предзащита) на дисертацията на гл. ас. д-р Петър Василев Данчев (ИМИ – БАН)  на тема НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ за присъждане на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност "Алгебра и теория на числата". Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/ Екземпляр от дисертацията е на разположение в Библиотеката на ИМИ, а файл с автореферата е качен на уебстраницата на семинара „Алгебра и логика” на ИМИ.

2020-02-06T22:02:56+02:00четвъртък, 6 февруари 2020|Categories: |Tags: , |

Защита на дисертация за НС “Доктор на науките” на проф. д-р Светлана Топалова

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 май 2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДИЗАЙНИ И СРОДНИ НА ТЯХ КОМБИНАТОРНИ СТРУКТУРИ на СВЕТЛАНА ТОПАЛОВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. “ Информатика и компютърни науки”, Научна специалност “Информатика” Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев –рецензент проф. дмн Николай Янков –рецензент проф. д-р Николай Манев –рецензент проф. дмн Стефка Буюклиева проф. [...]

Go to Top