Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 28 май 2024 г. от 12:30 часа в хибриден формат (в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Екстремални задачи в Евклидовата комбинаторна геометрия на доц. д-р Данила Черкашин в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление: 4.5. Математика. Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Николов Ланджев (ИМИ-БАН) Членове на Научното жури: чл.-кор. проф. дмн Младен Светославов Савов (ИМИ-БАН) проф. дмн Емил Миланов Колев (ИМИ-БАН) проф. дн Дюла Катона/Gyula Кatona (Институт по математика към УАН) проф. дн Евгений Степанов/Eugene Stepanov (Математически институт [...]

2024-05-13T23:48:06+03:00понеделник, 13 май 2024|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 26 февруари 2024 г. от 16:00 часа в хибридна форма (в зала 403 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Симплектична топология, некомутативна геометрия и огледална симетрия на проф. д-р Людмил Василев Кацарков в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление: 4.5. Математика научна специалност Геометрия и топология. Председател на Научното жури: чл.-кор. проф. дмн Стефан Петров Иванов (ФМИ-СУ, ИМИ-БАН) Членове на Научното жури: акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски (ИМИ-БАН); чл.-кор. проф. дфн Валентина Борисова Петкова (ИЯИЯЕ-БАН); проф. д-р Азнив Киркор Каспарян (ФМИ-СУ); проф. [...]

2024-02-26T11:21:55+02:00понеделник, 26 февруари 2024|Categories: |Tags: |

Защита на дисертация за НС „Доктор на науките“ на гл.ас. д-р Петър Данчев

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките“ съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДАНЧЕВ Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.5. Математика, Научна специалност: Алгебра и теория на числата Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: акад. проф. дмн Веселин Дренски – рецензент проф. дн Иво Михайлов – рецензент доц. д-р Цецка Рашкова – рецензент проф. [...]

2020-06-26T18:08:02+03:00сряда, 17 юни 2020|Categories: |Tags: , |

Предзащита на дисертационен труд на гл. ас. д-р Петър Данчев

СЕКЦИЯ „АЛГЕБРА И ЛОГИКА” На 14 февруари 2020 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН ще се състои предварително обсъждане (предзащита) на дисертацията на гл. ас. д-р Петър Василев Данчев (ИМИ – БАН)  на тема НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ за присъждане на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност "Алгебра и теория на числата". Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/ Екземпляр от дисертацията е на разположение в Библиотеката на ИМИ, а файл с автореферата е качен на уебстраницата на семинара „Алгебра и логика” на ИМИ.

2020-02-06T22:02:56+02:00четвъртък, 6 февруари 2020|Categories: |Tags: , |

Защита на дисертация за НС “Доктор на науките” на проф. д-р Светлана Топалова

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 май 2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДИЗАЙНИ И СРОДНИ НА ТЯХ КОМБИНАТОРНИ СТРУКТУРИ на СВЕТЛАНА ТОПАЛОВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. “ Информатика и компютърни науки”, Научна специалност “Информатика” Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев –рецензент проф. дмн Николай Янков –рецензент проф. д-р Николай Манев –рецензент проф. дмн Стефка Буюклиева проф. [...]

Go to Top