Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 28 май 2019 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Решения на системата на Стромингер с торична симетрия ще изнесе Гео Грънчаров, Florida International University, USA. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. В доклада ще бъде показана конструкция на гладки решения на системата на Хъл-Стромингер, която обобщава конструкцията на Фу-Яу за торични разслоения върху К3 повърхнини за разслоения върху К3 орбифолди. В частност ще покажем, че за 13 ≤ k ≤ 22 и 14 ≤ r ≤ 22, гладките многообразия S1×♯k(S2×S3) и ♯r(S2×S4)♯r+1(S3×S3) имат комплексна стуктура с тривиално канонично разслоение и допускат решение на системата на Хъл-Стромингер. Това е обща работа с А. Фино [...]