Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
01.01.2023 – 31.12.2023 г.

Научни интереси: Теория на Ли, редуктивни и полупрости групи на Ли, линейни представяния и действия върху многообразия. Геометрия на флаговите многообразия. Геометрична теория на инвариантите.