Уравнения на математическата физика, нелинейни частни диференциални уравнения, теория на разсейването.