Нелинейни динамични системи, свързани с безкрайномерни алгебри на Ли.