Научни интереси: линейни кодове и комбинаторни алгоритми,  оптимизация на алгоритми,  математически софтуер