числени апроксимации на частни диференциални уравнения; научни изчисления с индустриални приложения