Динамични системи, Приложения в математическото моделиране на биопроцеси, Компютърно-ориентиран числен анализ.