Научни интереси: Математическо и информатично моделиране в логистиката, транспорта и производствените процеси, теория на разписанията, моделиране и прогнозиране във финансовата математика, числени методи за частни и обикновени диференциални уравнения.