Комбинаторни алгоритми и кодове – алгоритми за изоморфизъм, алгоритми за генериране и класификация, теория на кодирането – граници за кодове, оптимални кодове, автоморфизми на кодове, алгебра, крайни полета, криптография.