Математическо моделиране на биологични процеси, Бифуркационен анализ на динамични системи, Компютърни симулации на биологични модели