Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
01.10.2022 – 30.09.2024 г.