Измерване и оценяване в образованието (математико-статистически теории и техните приложения).
Сравнителни и оценъчно-диагностични изследвания в обучението по математика.
Информационни технологии в образованието.
Дидактика на математиката (разработване на учебни планове, методи за оценяване на ученически постижения и учебна документация, обучение на учители и др.).
Методи и организация на извънкласната работа по математика с надарени и талантливи ученици от всички възрасти от 4 до 12 клас
Комбинаторна математика (комбинаторна геометрия).