Математическо моделиране и компютърно симулиране на многофазни течения с топломасопренос и биопроцеси.