Със Заповед № I-49 от 23.02.2023 г. на Председателя на Българската академия на науките, публикация в Държавен вестник и на сайта на БАН е обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 година.

Документите на кандидат-докторантите ще се приемат в отдел “Човешки ресурси” в ИМИ-БАН. Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните изпити, класирането и зачисляването на приетите докторанти се извършват съгласно изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ.

Подробности, срокове и документи за кандидатстване ще откриете тук.