Всяка година Фонд „Научни изследвания“ обявява най-успешните проекти, реализирани по конкурсите на Фонда през съответната година. Във всяка от научните области се определят до два успешни проекта по научни области – биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки, науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки, физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и ДКОСТ, които са постигнали резултати, заслужаващи това отличие.

Тази година и двата отличени проекта в направление Математически науки и информатика са на колеги от Института по математика и информатика. Това са проектите „Риманова и комплексна геометрия“, ръководен от проф. Величка Милушева, и „Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи цялостност и сигурност на информацията“, с ръководител проф. Цонка Байчева.

На 5 април от 10 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1) Фонд „Научни изследвания” ще проведе церемония по връчване на грамоти на най-успешните проекти, отчетени през 2022 г. Програмата на събитието включва кратки презентации на постигнатите резултати от работата по тези проекти и ползата на обществото от тях. Фонд „Научни изследвания” кани всички желаещи да присъстват на тържествената церемония.

Научноизследователският проект „Риманова и комплексна геометрия“, ръководен от проф. Величка Милушева, е свързан с провеждане на теоретични изследвания и решаване на актуални проблеми в следните области: Ермитова геометрия на туисторни пространства; анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия; гранично поведение на инвариантни метрики; геометрия на Риманови и Лоренцови подмногообразия в псевдо-Евклидови пространства. За решаване на разглежданите проблеми се прилагат разнообразни методи и подходи от съвременната диференциална и алгебрична геометрия, многомерния комплексен анализ, както и идеи, идващи от теоретичната физика. Получените нови и значими резултати са публикувани в първокласни математически списания и са оценени високо на редица престижни международни научни форуми.  

Екипът по проекта се състои от шестима учени, от които двама докторанти, един академик и един член-кореспондент. Членовете на колектива са канени многократно в известни математически центрове за съвместна работа с изтъкнати специалисти в областта на диференциалната геометрия и комплексния анализ. В резултат на работата по проекта са публикувани общо 26 научни статии, от които 24 в списания с импакт фактор. Резултатите от проекта са представени на 21 международни конференции и семинари. 

Целта на проекта „Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи цялостност и сигурност на информацията“, с ръководител проф. Цонка Байчева, е да се изследват комбинаторни структури осигуряващи цялостност и сигурност на информацията. Изследването се основава на фундаментални математически методи, допълнени с разработването и използването на ефективни компютърни алгоритми и софтуер. Разглеждат се класически комбинаторни структури, които имат директни приложения в шумозащитното кодиране и криптологията. Конструирани са сигнали с оптимални автокорелационни свойства, конструирани са и са класифицирани оптимални кодове избягващи конфликти, намерени са CRC кодове с по-добра вероятност за неоткрита грешка от тези, предложени в разработвания 5G стандарт,  генерирани са биективни субституционни кутии с най-добрите известни до момента криптографски свойства, оптимизирани са криптографските свойства на случайно генерирани или вече известни субституционни кутии, предложени са методи за разлагане на субституционни кутии, което да позволи ефективните им имплементации, създаден е разширен модел за сигурност срещу съвременни side-channel атаки и са предложени две негови разширения срещу area-extended faults и permanent faults.

Екипът по проекта е седемчленен, в него участват двама докторанти и един учен от чужбина. Публикувани са 7 статии в издания с импакт фактор, 7 в издания с импакт ранг и 3 в други реферирани и рецензирани издания включени в референтния списък на НАЦИД. Резултатите от проекта са представени на 19 конференции и семинари в страната и чужбина.

Вижте и останалите отличени проекти за 2022 г. на страницата на ФНИ.