Общо събрание на учените в ИМИ

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките на 3 април 2023 г. (понеделник) от 13.00 часа в зала 055 на ИМИ-БАН се насрочва заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ В ИМИ Дневен ред: 1. Приемане на листа от кандидати участващи в избор за допълване НС на ИМИ. 2. Определяне на процедура за провеждане на избор за допълване на НС на ИМИ. 3. Разни. Членовете на ОСУ в ИМИ са задължени да присъстват на събранието.

Go to Top