Последни изминали Събития

Семинар по геометрия на МЦМН

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

Следващата сбирка на Семинара по геометрия на МЦМН ще се проведе в сряда, 28 февруари 2024 г. от 16:00 ч. в зала 403 и онлайн в Zoom: Доклад на тема Linear embeddings of complex Grassmannians ще изнесе Иван Пенков, Constructor University Bremen. Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83740034721?pwd=VnBtcVpGUktscHQ4a09jZkNZTURyZz09 Abstract: A linear embedding of Grassmannians, one of which could possibly be isotropic, is an embedding which respects the generators of Picard groups. Several years ago A.S. Tikhomirov and I classified such embeddings when both Grassmannians are simultaneously usual Grassmannians or isotropic Grassmannians of the same type(orthogonal or symplectic). In this talk I will discuss also the mixed case. A classification as above has an application to the classification of infinite-dimensional linear ind-Grassmannians, and I shall  briefly explain this [...]

Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 26 февруари 2024 г. от 16:00 часа в хибридна форма (в зала 403 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Симплектична топология, некомутативна геометрия и огледална симетрия на проф. д-р Людмил Василев Кацарков в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление: 4.5. Математика научна специалност Геометрия и топология. Председател на Научното жури: чл.-кор. проф. дмн Стефан Петров Иванов (ФМИ-СУ, ИМИ-БАН) Членове на Научното жури: акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски (ИМИ-БАН); чл.-кор. проф. дфн Валентина Борисова Петкова (ИЯИЯЕ-БАН); проф. д-р Азнив Киркор Каспарян (ФМИ-СУ); проф. [...]

Семинар “Алгебра и логика”

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

На 23 февруари 2024 г. (петък) от 13:00 часа ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема: Invariant subalgebras of the rational Cherednik algebra ще изнесе Niall Hird (University of Glasgow, UK). Абстракт. The rational Cherednik algebra is a degeneration of the double affine Hecke algebra and an object of interest to many representation theorists, it also has strong connections to integrable systems. In my talk I will discuss two subalgebras that arise from considering the invariants of the action of reductive subgroups of the special linear group. In particular we will examine the centres of these invariant subalgebras and compare with the algebra of invariants of the centre of the entire rational Cherednik algebra under the same [...]

Go to Top