Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките”

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 28 май 2024 г. от 12:30 часа в хибриден формат (в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Екстремални задачи в Евклидовата комбинаторна геометрия на доц. д-р Данила Черкашин в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление: 4.5. Математика. Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Николов Ланджев (ИМИ-БАН) Членове на Научното жури: чл.-кор. проф. дмн Младен Светославов Савов (ИМИ-БАН) проф. дмн Емил Миланов Колев (ИМИ-БАН) проф. дн Дюла Катона/Gyula Кatona (Институт по математика към УАН) проф. дн Евгений Степанов/Eugene Stepanov (Математически институт [...]

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Младен Вълков

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31 май 2024 г. от 11:00 часа в хибридна форма (в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема: Развитие на дигитална компетентност в образованието по математика на Младен Георгиев Вълков в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… докторска програма: „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“. Научен ръководител: проф. д-р Тони Чехларова (ИМИ - БАН) Председател на Научното жури: проф. д-р Борислав Лазаров (ИМИ-БАН) Членове на Научното жури: акад. Петър Кендеров проф. дмн Емил Колев (ИМИ-БАН) проф. д-р [...]

Go to Top