Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Детелина Камбурова

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14 февруари 2023 г. от 14:00 часа в ИМИ - БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игри на Детелина Кирилова Камбурова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Изследване на операциите”. Научен ръководител: акад. Юлиан Ревалски Председател на Научното жури: проф. д-р Цветомир Цачев Членове на Научното жури: акад. Юлиан Ревалски проф. дмн Надя Златева проф. дмн Боян Златанов доц. д-р Диана Неделчева Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на [...]

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Мирослав Димитров

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17 февруари 2023 г. от 11:00 часа в ИМИ - БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Конструиране на булеви функции и цифрови последователности закриптологията и комуникациите на Мирослав Маринов Димитров в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”. Научен ръководител: проф. дн Цонка Байчева Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев Членове на Научното жури: проф. дн Николай Янковпроф. дн Цонка Байчевапроф. д-р Мая Стояновадоц. д-р Златко Върбанов Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – [...]

Go to Top