Зарежда Събития

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

„Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”

 

РАБОТЕН СЕМИНАР

„Математически методи и изчислителни техники за изследване и валидиране на динамични модели с приложения”

10–11 октомври 2019 г., НЦПКПС, гр. Банкя

П Р О Г Р А М А

Четвъртък, 10 октомври 2019 г.

14:30–14:45 Нели Димитрова: Научен отчет на задача 1.2.3 на ННП ИКТвНОС за периода декември 2018 – септември 2019 г.

         14:45–15:15 Кафе пауза

15:15–15:30 Венелин Тодоров, Иван Димов: Ефективни числени методи с подобрена  скорост на сходимост за приложни изчислителни задачи

15:30–15:45 Николай Кутев, Милена Димова, Наталия Кольковска: Нелинейни дисперсни уравнения

15:45–16:00 Цвятко Рангелов, Петя Динева: Разсейване от нано-пукнатини

16:00–16:15 Петър Рашков, Милен Борисов: Числено изследване на нов модел на имунен отговор при треска денга

16:15–16:30 Емилия Бажлекова, Иван Бажлеков: Моделиране на биологични повърхностно-активни вещества в многофазни флуидни системи,

използвайки дробни производни

16:30–16:45 Петър Бойваленков: Математически инструменти за някои задачи в теория на кодирането

Петък, 11 октомври 2019 г.

09:30–09:45 Евгения Попова: Интервални методи за линейни модели с неточни данни

09:45–10:00 Светослав Марков, Милен Борисов: Нови функции на растеж, генерирани от реакционни мрежи

10:00–10:15 Нели Димитрова, Михаил Кръстанов, Пламена Златева: Математическо моделиране на процеси в непрекъснат биореактор

Go to Top