Зарежда Събития

Следващото заседание на семинара “Алгебра и логика” ще се проведе на 28 юни 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН.

Доклад на тема

ПОДХОД НА ПРЕСИЧАЩИТЕ СЕ НУЛЕВИ ЧЕТИРИМЕРНИ ГРАВИТАЦИОННИ КОНУСИ И НОВА ТЕОРИЯ НА GPS МЕЖДУСПЪТНИКОВИ КОМУНИКАЦИИ В ГРАВИТАЦИОННО ПОЛЕ МЕЖДУ ДВИЖЕЩИ СЕ СПЪТНИЦИ

ще изнесе Богдан Г. ДИМИТРОВ (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Институт за съвременни физически изследвания, НБУ).

Поканват се всички желаещи.

От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН

Резюме. Ще бъде представен начален вариант на нова теория на междуспътникови GPS комуникации (обмен на електромагнитни или лазерни  сигнали  между движещи се по елиптични орбити в една равнина спътници) с отчитане ефектите на Общата Теория на Относителността, която се основава на въведената нова физическа концепция за пространствено-временен интервал (ПВИ) и геодезично разстояние (ГР) (разстоянието, изминавано от сигнал в гравитационно поле), определени върху два  пресичащи се нулеви четиримерни гравитационни конуси. Физическата мотивация за новия подход се оказва свързана и с прилагането на по-сложни методи от алгебричната геометрия, основаващи  се на пресичането на алгебрични повърхнини.
Доказани са най-съществените  свойства  на пространствено-временния интервал (ПВИ) и на геодезичното разстояние  (ГР) върху пресичащи се конуси в рамките на Общата Теория на Относителността – ПВИ може да приема отрицателни, нулеви и положителни стойности, докато ГР може да бъде само положително и по-голямо от Евклидовото разстояние, поради забавянето на сигнала в гравитационното поле. В общия случай доказателството се основава на (ново)предложен  модифициран вариант на теоремата на Шур от висшата алгебра.
Кратко пояснение относно съкращението GPS (Global Positioning System) – в превод на български «Глобална Система за Позициониране» . GPS е американска система от навигационни спътници.

Go to Top