Зарежда Събития

СЕКЦИЯ „АЛГЕБРА И ЛОГИКА”

На 14 февруари 2020 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН
ще се състои предварително обсъждане (предзащита) на дисертацията на

гл. ас. д-р Петър Василев Данчев (ИМИ – БАН) 

на тема

НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ

за присъждане на научната степен „доктор на науките”
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност “Алгебра и теория на числата”.

Поканват се всички желаещи.
От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН
http://www.math.bas.bg/algebra/seminarAiL/

Екземпляр от дисертацията е на разположение в Библиотеката на ИМИ,
а файл с автореферата е качен на уебстраницата на семинара „Алгебра и логика” на ИМИ.

Go to Top