Зарежда Събития

На 18 декември (сряда) 2019 г. от 12:30 часа, в зала 278 на ИМИ, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на

Иван Петков

на тема

Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологии

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, , докторска програма “Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии”.

Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ

Go to Top