Зарежда Събития

Поредната сбирка на Националния семинар по стохастика ще се проведе на 8 май 2019 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 403 на ИМИ – БАН. Доклад на тема:

Lagrangian Probability Distributions in Queueing Theory

ще изнесе Николай И. Николов (ИМИ-БАН).

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме: Съществуват разнообразни математически подходи при анализа на процеси от теория на масовото обслужване (Queueing Theory). В доклада се разглежда комбинаторния метод представен от Lajos Takács, чрез който се разкрива връзката между разпределенията на Лагранж и част от вероятностните характеристики на обслужваща система (queueing system). Като резултат се извеждат разпределенията на продължителността и броя на обслужените заявки в период на заетост (busy period) за стационарна система с дискретен входящ поток и дискретно време на обслужване. За илюстрация ще бъде представена обслужваща система, за която входящият поток е хомогенен Поасонов процес, а времето за обслужване има геометрично разпределение.

Go to Top