Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 2 юни 2020 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

МЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА НАРЕДЕНИ ДАННИ

на НИКОЛАЙ ИВАНЧЕВ НИКОЛОВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление 4.5. „Математика“,
Докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика“

Научен ръководител:
Проф. дмн Евгения Стоименова

Председател на Научното жури:
Доц. дмн Младен Савов -рецензент

Членове на Научното жури:
Проф. Нараянасвами Балакришнан-рецензент
Проф. дмн Евгения Стоименова
Проф. дн Леда Минкова
Доц. д-р Цветан Игнатов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Go to Top