Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 28 януари 2021 г. от 14:00 ч. онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Приложение на метода на локалната активност за изследване динамиката на нелинейни Клетъчно Невронни Мрежи

на ГАЛИНА ЖИВКОВА БОБЕВА

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление 4.5. „Математика“,
Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“

Научен ръководител:
проф. дмн Анжела Славова

Председател на Научното жури:
проф. дмн Валерий Ковачев – рецензент

Членове на Научното жури:
проф. д-р Маргарита Теодосиева – рецензент
проф. дмн Анжела Славова
проф. д-р Велизар Павлов
проф. д-р Николай Кюркчиев

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Защитата ще се проведе в платформата Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84456287599?pwd=WkFoR1hkOVMzL3huQStZZ2RTQ2hHQT09

Topic: Защита на дисертация за ОНС “доктор”
Time: Jan 28, 2021 14:00 Sofia
Meeting ID: 844 5628 7599
Passcode: 106760

Go to Top