Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 29 май 2018 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

ВЪРХУ ГЕОМЕТРИЯТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПОВЪРХНИНИ В 4-МЕРНО ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО ИЛИ ПРОСТРАНСТВО НА МИНКОВСКИ

на КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ КЪНЧЕВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление 4.5. “Математика”,
Докторска програма “Геометрия и топология”

Научни консултанти:
Доц. д-р Георги Ганчев
Проф. д-р Огнян Касабов

Председател на Научното жури:
Чл.-кор. Олег Мушкаров

Членове на Научното жури:
Проф. дмн Манчо Манев – рецензент
Доц. д-р Иван Минчев – рецензент
Чл.-кор. Стефан Иванов
Проф. д-р Огнян Касабов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php