Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките“ съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ

на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДАНЧЕВ

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление: 4.5. Математика,
Научна специалност: Алгебра и теория на числата

Председател на Научното жури:
проф. дмн Петър Бойваленков

Членове на Научното жури:
акад. проф. дмн Веселин Дренски – рецензент
проф. дн Иво Михайлов – рецензент
доц. д-р Цецка Рашкова – рецензент
проф. дмн Иван Ланджев
проф. дмн Стефка Буюклиева
проф. д-р Иван Трендафилов

Защитата ще се проведе и частично онлайн в Zoom-сесия. Всички желаещи да присъстват онлайн могат да направят заявка за участие на адрес: gstoyanova@math.bas.bg

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php

 

Go to Top