Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 май 2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДИЗАЙНИ И СРОДНИ НА ТЯХ КОМБИНАТОРНИ СТРУКТУРИ

на СВЕТЛАНА ТОПАЛОВА

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление 4.6. “ Информатика и компютърни науки”,
Научна специалност “Информатика”

Председател на Научното жури:
проф. дмн Петър Бойваленков

Членове на Научното жури:
проф. дмн Иван Ланджев –рецензент
проф. дмн Николай Янков –рецензент
проф. д-р Николай Манев –рецензент
проф. дмн Стефка Буюклиева
проф. дмн Румен Даскалов
проф. дмн Стоян Капралов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php

 

Go to Top