Зарежда Събития
На 13 април 2022 г., сряда, от 14:30 часа, в заседателната зала на ИМИ-БАН
ще се проведе семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”, където
публична академична лекция ще изнесе
доц. Румяна Йорданова.

Лекцията е на тема
“Биоинформатични методи за анализ на геномни данни”.

Резюме:
Геномните данни са част от така наречените „Big Data“ и включват секвенции на целия геном или екзом, РНК експресии, ДНК полиморфизми и мутации, епигенетични модификации. В този доклад ще бъдат представени  биоинформатични подходи за обработване, интеграция и интерпретация на геномни данни. Представените методи включват: глобални геномни асоциации, комбинаторни подходи за конструиране на мрежи от геномни асоциации и онтологии,  машинно обучение и Бейсов пространствен анализ за анализ на метагеномни данни, графични подходи за моделиране на динамични геномни данни.

Abstract:

Bioinformatics methods for analysis of genomic data

Genomic data are part of the so called “Big Data” and include whole genome and exome sequences, RNA expressions, DNA polymorphisms and mutations, epigenetic modifications. In this talk,  bioinformatics approaches for analysis, integration, and interpretation of genomic data will be presented. The presented methods include whole genome-wide associations, combinatorial approaches for constructing networks of genomic associations and ontologies, machine learning and Bayesian spatial analysis for analysis of metagenomic data,  graphical approaches for modeling of time series genomic data.

Лекцията ще може да бъде проследена и онлайн – за тези, които нямат възможност да присъстват в ИМИ.
Meeting ID: 846 6198 9575
Passcode: 736777
Go to Top