Зарежда Събития

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема

„Контекстно-базирани информационни системи“

ще изнесе

доцент Борис Шишков,

27 април 2022, 14:00 часа, Заседателна зала на ИМИ

Резюме:

Съвременните информационни системи често се налага да бъдат контекстно-базирани, за да могат да се адаптират към промени в тяхната окръжаваща/социална среда. Контекстната ориентираност съответно касае адаптивното предоставяне на услуги (от такива системи), като разглеждаме три перспективи на адаптивност: (i) по отношение на нужди на потребителя на дадена услуга; (ii) по отношение на нужди, отнасящи се до самата система; и (iii) по отношение на релевантни социални ценности. Адресирайки (i), тази лекция ще се фокусира върху това как ефективността в това отношение може да бъде максимизирана от гледна точка на потребителя, като предоставянето на IT услуги се адаптира към ситуацията, в която потребителят се намира. В тази връзка ще бъдат дискутирани няколко предизвикателства, а именно: концептуализирането на проблема на контекстната ориентация, адекватното (базирано на сензори) установяване на ситуацията на потребителя, както и възможни проблеми с приложимостта. За илюстрация ще бъдат представени примери от различни приложни области.

***

Abstract:

Context-Aware Information Systems
Current information systems often incorporate context-awareness in order to automatically adapt to changes in their system and social environment. Context-awareness in turn essentially concerns adaptive service delivery, for which three adaptation perspectives are possible, viz. serving (i) user needs; (ii) system needs; and (iii) public values. Addressing (i), this talk will explore how the user-perceived effectiveness can be maximized, by adapting the IT service delivery to the situation of the user. Different challenges will be discussed in this regard, such as: the conceptual framing of the problem of context awareness, the adequate (sensors-driven) capturing of the user situation, and possible threats to validity. Illustrations will be provided by means of examples concerning different application domains.

***

Може да проследите събитието и чрез zoom:

Topic: академична лекция на доц. Борис Шишков
Time: Apr 27, 2022 14:00 Sofia

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83667432779?pwd=cG16MzkxaHh3TDlCREM3RlBROFo1dz09

Go to Top