Секция “Алгебра и логика”

Борисов, Любомир

математик
+359 2 979 2823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 560
Борисов, Любомир

математик

Алгебра.

+359 2 979 2823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 560

Бучакчиев, Вилислав

математик, д-р
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Бучакчиев, Вилислав

математик, д-р

Алгебра.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564

Владева-Трендафилова, Димитринка

доцент, д-р
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Владева-Трендафилова, Димитринка

доцент, д-р

Полупръстени от ендоморфизми, матрични полупръстени, диференцирания в полупръстени, комбинаторика, стохастични процеси.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Публикации

Гатева-Иванова, Татяна

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Гатева-Иванова, Татяна

професор, д-р, асоцииран член

Некомутативна алгебра и приложения за квантови групи, некомутативна геометрия, символни изчисления

+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558

Гелев, Димитър

доцент, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт
Гелев, Димитър

доцент, д-р, ръководител на секция

Темпорални и вероятностни логики, системи с реално време, model-checking, формални методи и теоретична информатика.

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт

Генов, Марин

математик, докторант
+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Генов, Марин

математик, докторант

Комплексна геометрия и анализ, Теория на Ходж, Некомутативна геометрия, Хомологична огледална симетрия

+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член
+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72
Личен сайт
Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член

Теория на солитоните и техните взаимодействия.

+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72
Личен сайт

Далаков, Петър

математик, д-р
+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Личен сайт
Далаков, Петър

математик, д-р

Комплексна алгебрична геометрия, (неабелева) теория на Ходж и математична физика.

+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Личен сайт

Данчев, Петър

професор, д-р, дн
+359 2 979 2826
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 517
Данчев, Петър

професор, д-р, дн

Групови алгебри и Абелеви групи, Модули и Асоциативни пръстени, Алгебрична теория на матриците.

+359 2 979 2826
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 517
Публикации

Добрев, Димитър

математик
+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Личен сайт
Добрев, Димитър

математик

Изкуствен интелект, логическо програмиране, транслитерация и клавиатурни подредби.

+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Личен сайт

Дренски, Веселин

академик, професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 566
Дренски, Веселин

академик, професор, дмн, асоцииран член

Комбинаторна и компютърна теория на пръстените, некомутативна алгебра, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, представяния на групите, теория на симетричните функции, групови алгебри и теория на кодирането. Документи за конкурс за академици

+359 2 979 2820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 566

Иванов, Любомир

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Личен сайт
Иванов, Любомир

доцент, д-р, асоцииран член

Аксиоматична теория на рекурсията, латинска транслитерация на кирилски азбуки и фонетичен английски правопис, антарктическа топонимика, топографски и географски проучвания и картография, външна политика и сигурност, европейска и атлантическа интеграция, право на самоопределение, малцинствени права и имиграционна политика.

+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Личен сайт

Иванова, Татяна

главен асистент, д-р
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт
Иванова, Татяна

главен асистент, д-р

Логики за пространството и времето, модални логики.

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт

Илиев, Валентин

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2817
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 568
Личен сайт
Илиев, Валентин

професор, дмн, асоцииран член

Алгебрична геометрия: теория на повърхнините, Алгебра: асоциативни алгебри, теория на представянията на крайни групи, представяния на групата на Артин на плитките, Комбинаторика: преброителни проблеми. Математическа химия: изомерия в органичната химия, Математическа икономика: множества от предпочитания, функции на полезност.

+359 2 979 2817
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 568
Личен сайт

Илиев, Петър

главен асистент, д-р
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 503
Илиев, Петър

главен асистент, д-р

Модална логика, сложност на булевите функции.

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 503

Илиев, Христо

главен асистент, д-р
+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Личен сайт
Илиев, Христо

главен асистент, д-р

Алгебра

+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Личен сайт

Копиц, Йорг

професор, д-р
+359 2 979 2830
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 511
Копиц, Йорг

професор, д-р

Алгебра, теория на полугрупите, трансформационни полугрупи, универсална алгебра, теория на клонирането, многообразия от алгебрични структури, дискретни функции

+359 2 979 2830
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 511

Костадинов, Боян

постдокторант, доктор
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Костадинов, Боян

постдокторант, доктор

Алгебри с полиномни тъждества, Интегрируеми уравнения

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564

Кънев, Васил

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Кънев, Васил

доцент, д-р, асоцииран член

Алгебра.

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476

Луканова, Русанка

математик, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт
Луканова, Русанка

математик, д-р, асоцииран член

Типово-теоретични подходи за теория и обработка на информация, теория на зависимите типове за ситуациона информация,
типова теория на алгоритмите, теория на ркурсията, изчислителен синтаксис, теория на автоматите, изчислителна семантика, изчислителен синтактично-семантичен интерфейс, изчислителна лингвистика, типово-теоретични граматики, лексикализирана граматика основана на рестрикции, изкуствен интелект

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт

Николова-Попова, Даниела

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Николова-Попова, Даниела

доцент, д-р, асоцииран член

Алгебра.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564

Томанов, Георги

доцент, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Томанов, Георги

доцент, дмн, асоцииран член

Алгебра

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476

Филев, Веселин

доцент, д-р
+359 2 979 3838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Личен сайт
Филев, Веселин

доцент, д-р

теория на струните, AdS/CFT съответствие, решетъчни теории, Монте Карло симулации, финансова математика

+359 2 979 3838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Личен сайт

Христова, Елица

главен асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Личен сайт
Христова, Елица

главен асистент, д-р, секретар на секция

Теория на представянията на алгебри и групи на Ли, приложения в теория на инвариантите, безкрайномерни алгебри на Ли, изображение на момента, геометрично квантуване и приложения във физиката

+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Личен сайт

Чипчаков, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Чипчаков, Иван

доцент, д-р

Алгебра - теория на асоциативните пръстени: полета, разширения на полета, теория на Галоа – максимални p-разширения, абсолютни групи на Галоа, кохомологии на Галоа, централни прости алгебри, групи на Брауер на полета – структура и инварианти, теория на нормиранията. Теория на числата - локална теория на полета от класове.

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476