Участия в проекти на сътрудниците на секция Математическо моделиране и числен анализ

Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и Министерство на образованието и науката:

 • Национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST за Акция 21147 (КП-06-КОСТ/13, 2023-2025)
 • Приложение на аналитични и числени методи за решаване на нелинейни системи, описващи еластични структури (КП-06-Н22/2, 2018–2021)
 • Национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST за Акция 16227 (ДКОСТ 01/29, 2017–2019)
 • Съвременни методи в конструктивната теория на функциите (ДН 02/14, 2016–2019)
 • Компютърно моделиране и клинични изследвания на артериални аневризми при хора (ДФНИ-И02/3, 2014–2018)
 • Теоретично и числено изследване на нелинейни математически модели (ДФНИ-И02/9, 2014–2017)
 • Алгоритми за приближено възстановяване на функции, основани на Радонови проекции и частни диференциални уравнения (ДМУ 03/17, 2011–2017)
 • Ефективни многонивови методи и алгоритми за задачи с хетерогенни коефициенти (ДМУ 03/62, 2011–2014)
 • Числени и аналитични методики за получаване на локализирани решения на обобщени многомерни вълнови уравнения (ДДВУ 02/71, 2010-2014)
 • Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”, (ДО1-205/23.11.2018, 2018–2020)
 • Национален геоинформационен център (НГИЦ) за мониторинг, оценка и прогнозиране на природни и антропогенни рискове и бедствия (ДО1-161/28.08.2018, 2018–2023) в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017–2023)
 • Международна научноизследователска инфраструктура Обединен институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия, в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017–2023)

Проекти, финансирани по програми на ЕС:

 • Европейска програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST Акция 16227 Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents (2017–2021)
 • Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии, договор BG05M2OP001-1.001-0003 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014–2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (2018–2023)
 • MMAC: Centre of Excellence for Mathematical Modeling and Advanced Computing in Science and Engeneering, Европейска програма Хоризонт 2020 Spreading excellence and widening participation programme (договор №664406, 2015–2016)
 • Договори Д03-153,154/02.04.2014, Д01-4106/17.06.2013, Д02-793/28.08.2012, финансирани по проект BG051PO001/3.3-05-0001 „Science and Business“, ОП „Човешки ресурси“ на Европейския социален фонд

Проекти по програмата за двустранно сътрудничество България–Австрия на Фонд „Научни изследвания“:

 • Числено и символно апроксимиране с Радонови проекции (с Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University Linz, Австрия, ДНТС Австрия 01/6, 2012–2018)
 • Апроксимации с нисък ранг, полиноми, сплайни и техните приложения (с Institute of Computational Mathematics, Johannes Kepler University Linz, Австрия, ДНТС Австрия 01/3, 2017–2020)
 • Теория и алгоритми за апроксимиране с полиноми и сплайни (с Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Austrian Academy of Sciences, Австрия, ДНТС/Австрия КП-06, 2019–2021)

Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“:

 • Методи на редуциран базис с приложение в моделирането на туморен растеж и еволюция (КП-06-ДБ-5, 2020–2022)

Други международни проекти:

 • Математическо моделиране на нелинейни системи и физични процеси (с Обединения институт за ядрени изследвания-Дубна, Русия, 2010-2019)
 • Теория на апроксимациите и анализ на Фурие (с Института по математика „Alfréd Rényi“ на Унгарската академия на науките, 2013-2015)
 • Theoretical Properties and Interval Methods for Parametric Linear Systems (с Карловия университет, Прага, Чехия, 2015-2018)
 • Parametric Linear Interval Systems (с Bergische Universität Wuppertal (DFG), Германия, 2004-2014)

Последна промяна: 29.11.2023